Namsos er størst på helsefag

Meninger

Vi ser at mange journalister, politikere og andre kommenterer rektors forslag til ny studiestedsstruktur i Nord universitet med at sykepleierutdanninga i Namsos skal overføres til Levanger. Dette er en sterk underkommunisering av det som er rektors forslag. Namsos er et helsecampus med FIRE helsefagutdanninger.

ALLE helseutdanninger i Namsos er foreslått avviklet og overført til andre campus.

Profesjonsutdanningene i helse Nord universitet er fordelt slik:

Bodø: Sykepleie og paramedisin, samt masterstudium i klinisk sykepleie

Mo i Rana: Sykepleie

Levanger: Sykepleie

Namsos: Sykepleie, vernepleie, farmasi og paramedisin

Dessuten har Vesterålen 4-årig samlingsbasert sykepleierutdanning.

Sykepleie i Namsos foreslås overført til Levanger.

Vernepleie i Namsos foreslås overført til Levanger.

Paramedisin i Namsos foreslås overført til Bodø.

Farmasi foreslås utredet videre.

Summen av helsefagutdanninger har gjort Namsos til det største og bredeste helsefagmiljøet innen Nord universitet, både i antall ansatte og bredde i utdanningstilbudene.

Sykepleierutdanninga i Namsos har eksistert siden 1939. Namdal sykepleierhøgskole ble fusjonert med Høgskolen i Nord-Trøndelag i 1994. Skolen ble statlig høgskole i 1986.

I 1992 ble treårig vernepleierutdanning opprettet.

I 2001 ble det opprettet reseptarutdanning ved HiNTs avdeling i Namsos (farmasi).

Fra høsten 2018 er det oppstart bachelorstudium i paramedisin. Dette gjennomføres i samarbeid med Bodø med opptak annethvert år i Bodø og Namsos.

Mens de andre studiestedene i hovedsak har sykepleie som sin helsefaglige utdanning, har Namsos i om lag 30 år arbeidet med å utvide bredden i i studietilbudet. Å etablere nye profesjonsutdanninger krever offensiv tenkning og møysommelig arbeid i mange år før studienes faglige innhold og studiestedets kompetanse er på plass for å kunne ta opp studenter. Dette har campuset i Namsos gjort i tre solide runder med opprettelsene av bachelorstudier i vernepleie, farmasi/reseptar og paramedisin.

Hva skjer når et annet campus skal overta et studium fra andre?

Er det åpenbart at kompetansen blir med på lasset til det nye utdanningsstedet?

Er det åpenbart at kapasiteten blir opprettholdt når to tilbud blir til ett?

Vi frykter at både kapasitet og kompetanse vil bli vesentlig svekket ved å gjennomføre et slikt grep som rektor har foreslått overfor styret i Nord universitet.

Sykehusene og kommunehelsetjenesten trenger vesentlig flere helsearbeidere i åra som kommer. Da er det helt feil løsning å sette studiekapasiteten i fare. Og ikke minst – mulighetene til å gi studentene nødvendig praksis i studiene. Her har kommunene i Namdalen og sykehuset levert svært godt i mange, mange år. Og selv om rekrutteringsbehovene i offentlig sektor er størst innen helsefag både lokalt og nasjonalt, er nærhet og kapasitet i både utdanning og praksis svært avgjørende. Flyttes helsefagene fra Namsos er vi svært redde for at rekrutteringsutfordringene vil bli vesentlig forsterket.

Vi trenger flere helsestudenter, vi trenger flere praksisplasser og vi trenger flere helsefagarbeidere ut i fast arbeid. Det løser vi IKKE med å flytte studiene fra vår region.

Vi vil også påpeke det tette og gode samarbeidet universitetet har med kommunene og Trøndelag forskning og utvikling (TFoU) gjennom Partnerskap Namdal – etablert for mange år siden mens Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) var utdanningspartneren. Her har utdanningsinstitusjonen virkelig tatt sin rolle som samfunnsaktør på alvor. Dette partnerskapet har vært uvurderlig på mange områder – ikke minst på klargjøring av muligheter og behov for kompetanse og utvikling av nye tilbud og felles satsinger. Hvor skal Namdalen nå søke partnerskap? Og hvordan skal Nord universitet kompensere for at dette partnerskapet svekkes, og eventuelt forsvinner?

Vi oppfordrer derfor styret til å avvise forslaget til ny studiestedsstruktur. Bygg videre på det mest komplette helsecampuset Nord universitet har. Gi universitetets avdeling i Namsos mulighet til å fortsette på sitt utviklingsarbeid som de har bevist at de er svært dyktige til, gjennom 30 år.