Sammen for Campus Namdal

Meninger

Det er fantastisk å registrere engasjementet for å beholde Nord universitets Campus i Namsos. For meg sier det mye når DDE´s invitasjon til støttekonsert for campusen er signert «innbyggerne i Namdalen». Det sier noe om viktigheten av å ha studietilbud og forskningsmiljø i regionen, viktig for helsetjenester og samfunnsutvikling. Så viktig at det er verdt å kjempe for å beholde.

Det umulige er mulig

Som ansatt har jeg vært så heldig å få delta i oppbyggingen av campus i snart 40 år. Denne utviklingen er en lang suksesshistorie. En har fått til mye «ingen» trodde var mulig, f.eks. oppbygging av en farmasiutdanning på bachelornivå, som da var en av to i landet. Hvordan har dette vært mulig?

Jo visst har det vært en dyktig, framoverlent stab, som uredd har prøvd å få det «umulige» til å bli mulig (og som vist seg å være mulig). MEN: Det som har gjort det mulig er det tette samarbeidet vi har hatt med omgivelsene våre gjennom flere tiår. Vi har hatt en region som har hatt forventninger til oss, men også stått sammen med oss og jobbet sammen med oss for å få realisert prosjekter, en stor styrke for å ivareta det vi oppfatter som en del av samfunnsoppdraget vårt.

Hvilket ansvar og rolle har universitetet for regional utvikling?

For oss ved Campus Namdal har alltid samfunnsutvikling i Namdalen vært en sentral del av samfunnsansvaret vårt, noe som ikke utelukker at vi også har en nasjonal betydning. betydning. Det betyr å utdanne gode helsearbeidere, forske sammen med praksisfeltet og samarbeide med regionen om etter- og videreutdanning. For å få til dette har vi erkjent at vi er gjensidig avhengig av hverandre, og partnerskap har vært vår måte å samarbeide på.

Partnerskap som avgjørende for å lykkes

Å utvikle partnerskap som virkelig fungerer er et langsiktig arbeid, der det skal bygges relasjoner, en skal anerkjenne hverandres ståsted, en skal utvikle felles strategier og en må vise i handling at en kan levere handling.

Dette har vi fått til i Namdalen. Campus Namdal er til for Namdalens innbyggere.

Som universitet utfordres vi på målbare indikatorer, som antall artikler vi «produserer». Vi må ta denne utfordringen på alvor. Min frykt er at vi samtidig ikke gis mulighet til å ha samme nærhet til omgivelsene våre, og at vår tolkning av samfunnsoppdraget ikke blir anerkjent når styret skal ta sin beslutning. For oss er det ikke nok å kunne "levere" nettbaserte/samlingsbaserte studier ved behov, men for å lykkes i rollen som universitet kreves det at vi har en nærhet og kontinuerlig samhandling med omgivelsene.

Er det så farlig å legge ned Campus Namsos da?

Å legge ned campus Namdal vil ha store konsekvenser for Namdalen, men jeg frykter også for universitetet. Hva skjer med det framoverlente fagmiljøet i Namsos? Hvor mange vil flytte til Levanger/Bodø? Hvordan skal utdanningene på Levanger og i Bodø kunne ivaretas på kort sikt?

Ikke minst frykter jeg at en nedlegging av campus Namsos vil kunne ødelegge Nord universitets mulighet for å ivareta det regionale samfunnsoppdraget i lang tid. Relasjoner blir brutt, opplevd nærhet forsvinner. Tilliten til oss som universitet står på spill.

Derfor: Takk til innbyggerne i Namdalen for at dere engasjerer dere for å bevare campus Namdal! Vi er gjensidig avhengige av hverandre for å utvikle regionen vår.