Når så ødeleggende forslag er lansert, holder det ikke lenger å si «nei». Bordet har allerede fanget.

Trond Gunnar Skillingstad FOTO: BJØRN TORE NESS   Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger


Når et så ødeleggende forslag er lansert, holder det ikke lenger å si «nei». Bordet har allerede fanget.

Namsos som universitetsby er svekket gjennom rektorens skadeskyting. Selv om styret skulle legge forslaget i skuffen, står det igjen en avdeling med redusert rekrutteringsevne. Tør fagfolk satse på en usikker framtid i Namsos?

Noen tenker at vi til slutt får en mildere variant hvor reduksjonene i Namsos blir noe mindre enn foreslått. Da ender vi med en usikker avdeling med svekket evne til å nå alle mål som settes høyt i utviklingen av høyere utdanning. Svært lystige framtidsutsikter gir det neppe.

«Nei» ikke nok

Når loddet nå er kastet av universitetsadministrasjonen, holder derfor ikke lenger «nei». Hvis universitetsstyret forkaster forslaget, må styret lande en annen modell som gjør et skadeskutt Namsos flyvedyktig for framtida.

Våre fremste ombudsmenn og -kvinner på Stortinget bør hjelpe styret på denne veien. Et «nei» til nedleggingsforslaget må nå innebære et «ja» til en modell som styrker Namsos.


Politikk og samfunn

Universitetet frikobler seg fra politikk, selv om det er en av de mest sentrale hjørnesteinene i samfunnet.

Universitetet i Namsos representerer en ryggrad i en rekke av kompetansemiljøene i Namdalen. Det bidrar til kompetansearbeidsplasser og vekstkraft i hele regionen. Det utdanner nøkkelpersonell til sykehuset og regionens kommunehelsetjeneste. Det er katalysator for forskning, nettverk, innovasjon og næringsutvikling. Det skaper bolyst og et levende regionsenter.

Kort sagt er det en avgjørende brikke for å realisere politikk og bygge samfunn.


Avklaringer i helse

Det virker som at andre deler av offentlig infrastruktur styres helt annerledes. For eksempel diskuteres ikke om Sykehuset Namsos skal være akuttsykehus eller ikke. Helseforetakene har spillerom innenfor Nasjonal sykehusplan, framlagt av regjeringen og vedtatt i Stortinget. Og den sier at Sykehuset Namsos skal utvikles slik at det forblir et akuttsykehus.

Men et sykehus er prisgitt hva samfunnet rundt gjør. Nord universitet står tydeligvis fritt til å slå beina under Stortingets sykehusplan og kan ødelegge utdanningstilbudet som lenge har vært en suksessformel for kompetent og tilgjengelig arbeidskraft i sykehuset og i hele regionens kommunehelsetjeneste.


Styrke regionsenter

Det er rart om universitet har mandat som frikobler dem fra store deler av samfunnsrollen. Men det er uansett tillatt å ha litt teft for hvordan man kan bidra til å realisere samfunnsutviklingen som både er ønsket og vedtatt av overordnet myndighet.

Og når politikere merker at en armlengdes avstand blir for mye, burde det friste til å drive politikk i stedet for å være tilskuer som administrerer samfunnsutviklingen.