Helse Midt Norge hindrer god hørselsomsorg

Meninger

Helse Midt Norge (HMN) har gått inn for å pålegge alle avtalespesialister innenfor Øre/Nese/Hals å avslutte samarbeidet med frittstående audiografer. Dette er noe som kommer til å føre til et langt dårligere tilbud for mennesker med hørselsproblemer, og vil spesielt ramme de som bor ute i distriktet. Dette mener Fremskrittspartiet i Trøndelag er uheldig.

I flere tiår har det eksistert et godt samarbeid mellom avtalespesialister og frittstående audiografer i Trøndelag. Dette har bidratt til at mennesker med nedsatt hørsel har fått tilpasset høreapparater hos frittstående audiografer, istedenfor å måtte dra tilbake til avtalespesialisten for å få det tilpasset der. Dette har bidratt til kortere reisevei for pasienten, samt at pasienten har fått rask hjelp.

Dette ønsker HMN en slutt på. De krever nå at alle avtalespesialistene skal ha ansatt egne audiografer, og at avtalespesialistene må avslutte sine samarbeid med frittstående audiografer. Begrunnelsen for dette er at pasienter som benytter seg av privatpraktiserende audiografer ikke har refusjonsrett. HMN er lei av en praksis der avtalespesialistene henviser direkte til frittstående audiografer, uten å gi pasienten et alternativt tilbud som er billigere. Dette har ført til at enkelte pasienter selv har måttet betale ekstra for tjenester som man egentlig har krav på å få dekket fra det offentlige.

Selv om HMNs frustrasjon til dels er lett å forstå, starter likevel HMN i helt feil ende når de nå ber avtalespesialistene avslutte sine avtaler. HMN sin beslutning gjør at alle de frittstående audiografene vil miste en vesentlig del av sin inntekt, og dermed vil bli tvunget til å legge ned sin praksis. Pasienter ute i distriktet som tidligere har hatt kort reisevei til sin nærmeste audiograf, blir dermed tvunget til å reise langt for å komme seg inn til byen. For veldig mange blir det enklere å ikke oppsøke hjelp. Det er dårlig for folkehelsen.

Det er anslått at innen 2020 vil én million nordmenn ha nedsatt hørsel. Risikoen for å utvikle demens er fem ganger så høy hvis man lever med nedsatt hørsel, men hvis disse får høreapparat utgjør ikke hørselsskaden noen risiko. En sentralisering av audiograftjenestene kan føre til at de med lang reisevei, og særlig eldre vil velge å leve uten høreapparat. En bølge av demenspasienter vil trolig koste Norge langt mer enn det koster å gi mennesker i distriktet en god hørselsomsorg.

Trøndelag FrP ønsker å legge audiograftjenester under ordningen fritt behandlingsvalg. Da kan pasienten selv velge om man ønsker å benytte seg av en offentlig audiograf eller en privat audiograf. Denne ordningen vil også føre til at man får refusjonsrett hvis man bruker den private audiografen, noe man ikke har i dag. På denne måten sikrer man et tilstrekkelig audiograftilbud i hele Trøndelag, og ikke bare i sentrale strøk.

Det er en enorm flaskehals hos avtalespesialister i fylket i dag. Ventelistene varierer fra noen uker, og helt opp til et år hos enkelte spesialister. I dag er det slik at henvisning fra fastlegen går til avtalespesialisten uansett hvilke behov pasienten har, som deretter henviser videre til audiograf. Det burde vært mulig for fastlegen å henvise direkte til audiograf, som kan henvise videre til avtalespesialist dersom det er behov for det. På denne måten får man redusert flaskehalsen, og de som virkelig har behov for hjelp får hjelp så raskt det er mulig.

Trøndelag FrP mener HMN bør trekke tilbake sitt pålegg om at avtalespesialistene må avslutte sine samarbeid med de frittstående audiografene. Dette er et pålegg som vil rasere hørselsomsorgen ute i distriktet, og som fører til at de frittstående audiografene rundt om i distriktet må legge ned sin praksis. For FrP er det viktig å sikre gode tilbud i hele distriktet. På den måten sikrer vi at folk flest kan leve sine liv best mulig, uansett hvor de bor.