Send taxiloven tilbake!

Meninger

Stortinget behandler nå forslag til nytt lovverk for taxivirksomhet i Norge. Det vil føre til at taxi som samfunnstjeneste avvikles, og skal bli en rent kommersiell virksomhet.

Det betyr at tilgjengeligheten døgnet rundt vil forsvinne de fleste steder, maksimalprisene oppheves, og det blir fritt fram for hobbydrosjer som kan ta de deler av markedet de vil, men uten noe ansvar for en helhetlig tjeneste.

All erfaring fra andre land viser at deregulering fører til høyere priser for kundene og dårligere vilkår for sjåførene. Overetablering i storbyene, svekket tilgjengelighet på mindre steder.

Vi ber Stortinget sende saken tilbake til regjeringen, for bedre utredning og dialog med alle berørte parter, som er overkjørt i høringen. Spesielt må våre lokale stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene ta ansvar.

Forslaget er ikke begrunnet en reell problemanalyse, men av lobbyvirksomhet for et utenlandsk plattformselskap – Uber. Det er ille at norske politikere vil overlate lokale drosjemarkedet til slike plattformselskaper, med sosial dumping som forretningsmodell. Regjeringen sier ja til løsarbeidersamfunnet ved å legge ”økt bruk av delingsøkonomi i persontransporten” til grunn.

Derfor er alle faglige innvendinger feid til side i en høring der ca 70 av 80 høringsinstanser advarte mot forslaget. Deriblant fylkeskommunene, politiet, funksjonshemmedes organisasjoner, Norsk Øko-forum (med folk fra alle kontrolletater), og mange flere.

Regjeringen forsøker å berolige sine partifeller i distriktene (det vil si alt utenom de større byområdene) med at ”alt blir som før” gjennom den foreslåtte enerettsmodellen. Dette er ikke sant. Denne modellen vil bare være aktuell i et fåtall kommuner.

Vi opplever en regjering som opptrer med uredelige argumenter og påstander, for eksempel om lavere priser. Den vil tvert imot oppheve de maksimaltakstene som i dag gjelder i det meste av landet, og innføre frie markedspriser. Kjøreplikt avskaffes.

Lovendringene vil gjøre taxi til en dårlig betalt hobby, i stedet for en profesjonell tjeneste som er til stede ”overalt, alltid”. Nå må de moderate i regjeringspartiene våkne.

Ved å sende saken tilbake til regjeringen vil Stortinget markere at det går en grense for hvor dårlig en sak kan være begrunnet og utredet, og åpne for en dialog der det er samfunnsinteressene og norsk arbeidsliv som ligger til grunn, ikke ”delingsøkonomi” og interessene til et utenlandsk selskap i skatteparadis.