Sanitetskvinnene:

Bevar studietilbud i norddelen av fylket

UNDERSKRIFTER: Signy Anne Sellæg i Skage Skogn Sanitetsforening står bak oppropet om å bevare sentrale studietilbud.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

De mindre og nyetablerte universitetene er underfinansierte i forhold til de gamle veletablerte. Nord universitet er et av de nyere. Pga. underfinansieringen er de nødt til å utrede dramatiske strukturendringer, stikk i strid med hva høyskolene i Nord-Trøndelag og det politiske miljøet hadde som intensjon da de gikk inn i Nord universitet.

Samtidig pålegges institusjonene, som et ufravikelig krav om, en betydelig heving av kompetansenivået av sitt utdanningspersonell.

Fjerning av lokale, veletablerte og velfungerende studietilbud rammer ikke bare de lokale utdanningsinstitusjonene og deres ansatte og studenter, men hele regioner.

Distrikts-Norge har gjennomsnittlig noe lavere utdanningsnivå blant innbyggerne, samtidig som det er der store deler av landets eksportverdier skapes. Skal denne verdiskapingen bestå og utbygges videre, er det helt avgjørende med tilgang på velkvalifiserte folk som kan ivareta framtidige skjerpede kvalitetskrav og nye omstillingsbehov.

Det er en langt mindre sjanse for at ungdom som må reise ut av oppvekstregionen for å ta flerårig utdanning, vender tilbake etter endt utdanning. Hvor stor sammenheng det er mellom utdanningssted, rekruttering og arbeidssted illustreres tydelig i statistikk.

Som eksempel kan nevnes at blant sykepleierne i hhv. kommunene Namsos, Overhalla og Høylandet, har hhv. 93 prosent, 88 prosent og 88 prosent utdanningen sin fra Namsos. Når det gjelder vernepleiere er situasjonen hhv. Namsos 99 prosent og Høylandet 100 prosent.

Langt fra alle disse har en namdalskommune som sitt fødested, dvs. at en vesentlig del av studentene blir tilflyttere til regionen etter endt utdanning. Avdelingen i Namsos har over lang tid vært kjent for sin høye kvalitet i utdanningen, samtidig som studentene gir positiv tilbakemelding om studiestedet.

Oversikten viser at rekrutteringen til helsefaglige stillinger vil bli nærmere kritisk i framtida om utdanningstilbudet forsvinner fra Namsos. Allerede i dag er det kamp om disse fagpersonene.

I tillegg vil bortfall av regionale/lokale studiemuligheter føre til at færre voksne, særlig kvinner kan ta ønsket grunn- og videreutdanning pga. store personlige utfordringer. Økt reiseavstand og – tid, samt økte kostnader gjør det umulig for enkelte å ta ønsket videreutdanning. Andelen voksne som velger kompetanseheving og å videreutdanne seg er høy i vår tid.

Det er ikke så enkelt at en kan legge ned/flytte utdanningstilbud fra et sted til et annet uten at det får store konsekvenser. Vi antar at alle berørte regioner kan vise til tilsvarende ulemper for samfunnsutviklingen både innenfor næringsliv, offentlig sektor og for privatpersoner.

I Fredrikke Marie Qvams ånd kan ikke Skage Sogn Sanitetsforening bare se på at en så stor regional nedbygging skjer uten å protestere og særlig fordi dette kan gjøre det vanskeligere for kvinner å nå sine ambisjoner.

For oss som bebor distriktene er det like viktig, som beboere i sentrale strøk av landet, å være trygg på at kvaliteten på de tilbudene vi har krav på holder faglige mål og finnes innenfor en forsvarlig reiseavstand. Sterke kompetansemiljø er ikke bare en garantist for kvalitet i tjenestetilbud, men absolutt også nødvendig for innovasjon og ny vekst.

Det er ikke likegyldig for fiskevaksineproduksjonen ved Pharmaq i Overhalla hvor reseptarutdanningen er lokalisert når nær samhandling er viktig for begge parter. Dette er bare et av mange eksempler på hvor viktig samhandling mellom utdanningsinstitusjoner og lokalt næringslivet har utviklet seg til å bli.

Svekket kunnskapsgrunnlag vil ramme regioners muligheter for videre vekst og utvikling.

Med bakgrunn i dette ønsker Skage Sogn Sanitetsforening å sette i gang en underskriftsaksjon til fordel for kritisk utsatte studietilbud. Vi oppfordrer i første omgang andre lokale NKS-foreninger om å bli med. Med sine vel 5.000 medlemmer i det gamle Nord-Trøndelag bør vi bli lyttet til og tatt på alvor. Ingen andre områder i landet har større tetthet av NKS-medlemmer. Står vi sammen er vi sterke.