Prester og pastorer tar avstand fra vindkraftutbygging

Som forkynnere og som troende mener vi det er nødvendig å gi uttrykk for vår felles motstand mot utbygging av vindkraft på land

  Foto: Statkraft/ANB arkiv

Meninger

Vi lever i et samfunn i endring. Kristentroen fritar ikke for sosialt ansvar, men motiverer til fornyet og fordypet engasjement for moderjord. Vi trenger at våre politikere fatter gode beslutninger for å kunne innrette vår forvaltning av skaperverket på et bærekraftig grunnlag.

Vår løst organiserte sammenslutning av forkynnere, pastorer og prester i Namdal forenes i motstand mot bygging av vindkraftturbiner i Trøndelag og som innebærer store inngrep i naturen og dermed en trussel for naturmangfoldet og bevaring av urørt natur for kommende generasjoner.

Som forkynnere, som ledere, som undervisere og som troende mener vi det er nødvendig å gi uttrykk for vår felles motstand mot utbygging av vindkraft på land, der dette betinger fysiske inngrep i uberørt og sårbar natur.

Den siste tidens oppslag i aviser og kringkasting har gitt oss grunn til denne felles uttalelsen.

Vi er satt til å forvalte naturen vi lever i nå og i fremtiden. Vi må forvalte naturen slik at vilkårene for liv holdes vedlike og helst forbedres. Alle offentlig godkjente og etterrettelige institusjoner forteller at vår livsstil er belastende på naturen og at vår livsstil i neste omgang kan bli en trussel for menneskets liv og velferd. I vårt nærmiljø er dette tydelig i og med de planene for utbygging av vindkraft på land som nå foreligger og som kan oppsummeres i følgende:

· Infrastruktur for bygging av vindturbiner, legger beslag på mye urørt og sårbar natur

· Naturmangfoldet forringes i de områdene der vindkraft bygges ut

· Vindturbinparker er en trussel for den sørsamiske urbefolkningens levesett

· Utbygging av vindkraft på land betinger store inngrep i den urørt natur vi ønsker å overlate mest mulig urørt til de fremtidige generasjoner

· Gå for alternativer som vindkraft til havs, solenergi, energiøkonomisering av eldre bygg og modernisering av eldre vannkraftverk m.m.

Med bakgrunn i disse punktene ber vår sammenslutning om at den foreslåtte utbyggingen av vindkraft på land i Trøndelag vurderes på nytt og at nye områder ikke legges ut før konsekvensene av de fem punktene over er grundig vurdert. Vi tror at Gud bruker mennesker og menneskelige ordninger til å beskytte det menneskelige liv. Og forvalte skaperverkets goder til nestes beste.