Eldreomsorg - vi må bli bedre i Namsos!

Meninger

Slik vi i Namsos Venstre ser det er vi nå kommet til et punkt i eldreomsorgen hvor vi må evne å se fremover mot konkrete tiltak, både strakstiltak og tiltak på lengre sikt.

Namsos Venstre har «mast» i lang tid for å få fremlagt planer fra administrasjonen for å møte fremtidens eldreomsorg. Vi er ikke fornøyd med at handlingsplaner stadig er blitt utsatt. Dette er ikke godt nok, vi har antakelig ikke stått på nok, det viser situasjonen vi nå er kommet i. Det er nødvendig å omorganisere og omdisponere midler til fordel for eldreomsorgen. Det er kostbart å drive med hastetiltak, men vi kommer neppe utenom. Vi må nå starte planleggingen av nye sykehjemsplasser, enten bygge på eller bygge nytt.

Det bekymrer oss at vi ikke står godt nok rustet til å møte utfordringene med flere eldre og syke, ofte med kompliserte sammensatte diagnoser.

Det bekymrer oss at pårørende kjenner på at de ikke blir hørt, at de er usikre på om deres eldre får den riktige oppfølgingen og omsorgen. At deres stemme ikke er viktig nok. At de pårørende og pasientene tilsynelatende ikke får den informasjon de etterlyser. 

Det bekymrer oss at administrasjonen peker på at det kommer meget få klager til helsesektoren, uten at de stiller seg spørsmålet: Hvordan kan vi få flere og bedre tilbakemeldinger fra pårørende?

Det bekymrer oss at kvaliteten på tilbudet på helsehuset likestilles med bo og velferdstilbudet (med unntak av krav om tilsynslege på sykehjem) av kommunens administrasjon. Er det virkelig slik?

Det bekymrer oss at et tilsynelatende hybelhus med utleieleiligheter, som ble bygget under forutsetning  av at beboerne skulle klare selv i størst mulig grad, nå fungerer som et tungtdrevet sykehjem.

Det bekymrer oss at meldte avvik ikke blir fulgt opp godt nok. Hvordan kan en da bli bedre?

Det bekymrer oss at det er en økning i «overliggere» fra sykehuset (utskrevne pasienter som Namsos kommune må betale for). Dette viser at kommunen ikke har stor nok kapasitet, og bruker sykehuset som sykehjem.  

Det bekymrer oss at flere syke eldre sluses ut og inn av sykehuset for tilstander som avmagring og uttørking. Og at det ikke er legetilsyn på bo- og velferdssentrene.

Det bekymrer oss at sykefraværet ligger på 16-17% i  allerede pressede institusjoner. Det gir behov for flere vikarer og innleid hjelp og mer ustabilitet for de eldre. Dette er et sykdomstegn for hele organisasjonen, og det koster enormt mye.

Namsos Venstre ønsker forsøk med flere ansatte enn normen for å se om dette fører til mindre sykefravær, noe som igjen vil være en besparelse for kommunen.

Namsos Venstre ønsker dialog, for vi kommer ikke videre uten å lytte til hverandre, til de ansatte, til brukerne, til de pårørende, til administrasjon, og til politikerne. Vi har ikke råd til å gå i skyttergravene nå. Det må lyttes, det må læres og det må handles raskt!