Utdanningsforbundet Namsos:

Campus Namsos må ikke avvikles, men utvikles

Meninger

Nord Universitet – campus Namsos – ny studiestedsstruktur

Mye er skrevet og sagt om dette temaet de siste tider. Temaet engasjerer og bevisstgjør.

Kvalitet – hva er det?

Kvalitet blir brukt som begrep i denne debatten. Hva begrepet kvalitet betyr er diskutert i mange fora og av mange aktører. Likevel er det ikke kommet fram en klar definisjon av hva vi legger i begrepet. På tross av manglende innhold, brukes begrepet til inntekt for begge sider i debatten. Det kan igjen bety at spørsmål rundt kvalitet i utdanningen ved Nord Universitet ikke har sin rot i objektive kriterier, men heller en subjektiv oppfatning av hva den enkelte synes å forfekte.

Diskusjon om studiestruktur basert på antatt kvalitet, blir dermed lite presis.

Geografi er viktig

Det er lett å tenke at vi har stor evne og vilje til mobilitet, og at det dermed er irrelevant hvor vi plasserer en utdanningsinstitusjon. Det er et uomtvistelig faktum at skomakeren blir ved sin lest og at studenter slår seg ned ved sin utdanningsinstitusjon. Et overveldende flertall av studenter slår seg ned i geografisk nærhet til sin utdanningsinstitusjon. Kanskje ikke så rart med tanke på at en da har bodd i området noen år, og har begynt å «slå rot». Sykepleiere, annet helsepersonell og lærere følger samme statistiske tendens. Etterspørselen etter kvalifisert personell øker med avstanden til utdanningsinstitusjonen.

Høyere levealder – mere behandling

Gjennomsnittlig levealder øker. Vi lever lengre, blant annet fordi vi er blitt flinkere til å behandle sykdommer og lyter. Dermed øker også volumet av pasienter. Muligheten til nye, bedre og mer effektiv behandling er i seg selv bemanningskrevende. Naturlig følger behovet for kompetent arbeidskraft.

Bredde

Sykehuset Namsos er avhengig av en faglig bredde hos sine ansatte. Det er en selvfølge, og en selvfølgelig del av forsvarlig drift. Følgelig er sykehuset avhengig av tilsvarende bredde på den lokale utdanningsinstitusjonen. Bredden som Universitetet Nord i Namsos gir gjennom utdanning av sykepleiere, vernepleiere, farmasøyter og paramedisin bidrar sterkt til helhetlig tilgang på kompetanse. Alle er viktig med tanke på den faglige kvaliteten og ikke minst hvordan vi i fremtiden skal kunne utvikle vårt sykehus.

Hvem er Nord Universitet til for?

Forskning er viktig og nødvendig. Det gir oss nyttig kunnskap som driver oss framover. Forskning er en del av Nord Universitet sitt samfunnsoppdrag. Men den viktigste oppgaven ligger i å utdanne kunnskapsrike mennesker, som i all hovedsak vil slå seg ned og arbeide i geografisk nærhet. Å flytte en så vesentlig samfunnsaktør, for muligens å bli oppfattet som «en mer attraktiv arbeidsgiver for toppforskere», er nesten som å snu næringskjeden på hodet. Med de konsekvensene en slik endringene vil få, faller dette på sin egen urimelighet.

Samfunnsmandat

Hvorfor større offentlige institusjoner ligger der de er, er et spørsmål som det er lurt å stille seg. Det fordrer ettertanke, som gir grunnlag for dypere forståelse av oppbygging av et samfunn, lokalt og sentralt.

For alle oss som jobber i offentlig sektor vil det være lurt å ha litt perspektiv på den jobben vi gjør. Hvem jobber vi for, og hvorfor gjør vi som vi gjør. Det kan ta tid å følge tankerekka helt til endes, og det vil kunne avsløre holdninger og politisk tilbøyelighet.

Sykehuset Namsos har som hovedoppgave å gi tilfredsstillende helsetjenester for beboerne i et geografiske nedslagsfelt. Sykehuset er der for innbyggerne, og ikke motsatt. Derfor er det lurt å lene seg litt tilbake av og til, og bli minnet på hvorfor en er her. Samme øvelse må gjøres innen alle offentlige institusjoner. Kommuner, skoler, helsehus, tekniske etater etc. må alle ta ett skritt tilbake og se på egen drift, og se om tjenesten, så langt det lar seg gjøre, kommer innbyggerne til gode.

Nord Universitet har et tilsvarende samfunnsmandat. Universitetet ligger i Namsos, fordi det er behov for deres tjenester her. Universitetet Nord er, på mange måter, en vital del i produksjon av helsetjenester og trygghet for innbyggerne i regionen. Nord Universitetet server lokalt offentlig og privat næringsliv med kompetanse. Den geografiske plasseringen blir viktig, da den ene ikke kan leve uten den andre. Sykehuset er avhengig av Nord Universitet, og vice versa.

Stort nedslagsfelt

Avgjørelsen om studiestedsstruktur har dominoeffekt. Endringer ved Nord Universitet får følger for ansatte, offentlig og privat næringsliv, og ikke minst Sykehuset Namsos. Avgjørelsen rokker ved vår oppfatning av trygghet, ikke bare for namsosinger, men for hele nedslagsfeltet til sykehuset Namsos. Denne avgjørelsen har effekt på kort og lang sikt.

Jeg velger med vilje ikke å dvele ved tanken om at det kan være snakk om en ikke uttalt politisk plan bak.

Campus Namsos må ikke avvikles, men utvikles.