Lederne for sykepleierne:

Nedlegging av utdanningene ved Campus Namsos vil medføre store konsekvenser for Sykehuset Namsos

Meninger

Nord Universitets tilstedeværelse og studietilbud ved Namsos har stor betydning for Sykehuset Namsos, og dermed alle innbyggere i vårt nedslagsfelt.

Vi kjenner oss godt igjen i utfordringsbildet som skisseres i Nord Universitetets rapport angående behovet for kvalitet, forskning og utvikling. Spesialisthelsetjenestens oppgaver er regulert i lov. Sykehuset skal særlig ivareta pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Dette betyr at kandidater fra Nord Universitet som vi ønsker å tilsette må ha gjennomført en utdanning av høy kvalitet. Sykehuset Namsos har sterke fagmiljøer, og vi ønsker en utdanningsinstitusjon der fag og forskning kan kombineres med viktige profesjonsstudier nært Sykehuset Namsos.

Rapporten belyser i liten grad hvilke behov offentlig sektor i Trøndelag har, og det er etter vårt syn mangelfullt belyst hvilke konsekvenser det kan få for Sykehuset Namsos og nærliggende kommuner dersom studietilbud flyttes. Rapporten beskriver en nå-situasjon på antall ansatte, antall stipendiater, oversikt over førstekompetanse, toppkompetanse og administrative stillinger i Nord Universitet. I tillegg formidles nivået på forskning og publiseringspoeng ved hvert enkelt studiested. Vi savner en analyse og framskrivning av Nord Universitets kompetanse. Rapporten gir ikke et innlysende inntrykk av at flytting og fjerning av studietilbud i Trøndelag bidrar til kvalitetsforbedring.

Tall som legges til grunn i forhold til opptak er fra 2015, og det henvises til lavt karaktersnitt ved Nord Universitet avdeling Namsos. Vi tilsetter sykepleiere utdannet ved Nord Universitet avdeling Namsos og opplever at situasjonen er en annen nå. Kvaliteten på studentene er høyere, det er høyere opptakskrav og det er mindre frafall. Resultatene er like gode hos ferdig utdannet sykepleiere ved avdeling Namsos, som ved de andre sykepleieutdanningene i Nord Universitet. Det er dette som sier noe om kvaliteten på utdanningen.

Sykehuset Namsos har 1000 ansatte og er en del av Helse Nord-Trøndelag. Vi har lange tradisjoner for god samhandling med kommunehelsetjenesten og Nord Universitetet. Hvilke studietilbud som tilbys i nærheten av vårt sykehus har betydning for hvordan vi evner å opprettholde og videreutvikle pasientenes helsetjeneste.

Sykehuset Namsos sin geografiske beliggenhet innebærer at flere innbyggere i vårt nedslagsfelt har lang reiseavstand til sykehuset, og det er liten lekkasje til andre sykehus. Akutt medisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i HNT er lokalisert ved Sykehuset Namsos. Når Helse Trøndelag realiseres, vil Sykehuset Namsos være det naturlige akuttsykehuset i norddelen av fylket. Dette vil si at vi har et større behov for sykepleiere enn det som er fremskrevet i HNT ’s strategiplan 2035.

Regjeringen lanserte i oktober en revidert Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 (Meld. St. 4., 2018–2019). Her legges det vekt på å møte store samfunnsutfordringer. Samfunns- og arbeidslivet trenger tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft. Universiteter og høyskoler skal dimensjonere sine studietilbud i forhold til fremtidige behov i arbeidslivet, både regionalt og nasjonalt. Helse Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag beskrives årlig i «Oppdragsdokumentet» fra Helse- og omsorgsministeren, samt gjeldene vedtak i «Nasjonal helse- og sykehusplan». Her slås det fast at det skal være akuttsykehus både i Levanger og Namsos. Helse Nord-Trøndelag er derfor en betydelig «bestiller» av kvalifiserte kandidater fra Nord universitet, og er avhengig av en fullverdig sykepleierutdanning i tilknytning til begge sykehusene.

Helseforetakene og kommunehelsetjenesten står ovenfor store utfordringer med tanke på rekruttering av helsefaglig personell. Dette er en nasjonal utfordring og beskrevet i Nasjonal helse- og sykehusplan. Bakgrunnen er en forventet demografisk utvikling som viser en økende andel eldre og høyere gjennomsnittsalder.

Forslag om ny studiestedstruktur ved Nord universitet vil ha store konsekvenser for Sykehuset Namsos og tilstøtende kommuner med tanke på rekrutering av sykepleiere, vernepleiere, paramedisinutdannede og farmasøyter.

Den største utfordringen vil være rekruttering av sykepleiere, som er den største gruppen det vil være behov for i framtiden. Norsk Sykepleieforbund viser til at det i dag mangler 550 sykepleiere i Norddelen av Trøndelag.

Et flertall av studenter slår seg ned i geografisk nærhet av utdanningsinstitusjon, som betyr at geografisk beliggenhet er av svært stor betydning. Sykepleieutdanningen i Namsos har i mange år bidratt til rekruttering av sykepleiere, så mye som 87 % av sykepleierne ved Sykehuset Namsos er utdannet ved HINT/Nord Universitetet i Namsos. De fleste sykepleiere i kommunehelsetjenesten i nedslagsfeltet er også utdannet ved HINT/Nord Universitetet avdeling Namsos. Sykehuset Namsos er i tillegg avhengig av sykepleiestudenter for å ivareta driften; ekstravakter, rekrutteringsstillinger helg og ferievikarer. Pr. i dag er det ansatt 74 sykepleiestudenter ved Sykehuset Namsos.

Spesialsykepleiere innen jordmor anestesi-, intensiv-, operasjon, og barn blir rekruttert internt ved sykehuset, samt noen få fra nærliggende kommuner. HNT har siden 2012 hatt et egen arbeidsgruppe som har planlagt og rekruttert sykepleiere inn i utdanningsstillinger innenfor disse spesialutdanningene. Her har HNT et samarbeid og kvoteplasser ved NTNU. Spesialsykepleiere er nøkkelpersonell for drift av sykehus innen akutt og elektiv virksomhet. De fleste av våre spesialsykepleiere rekrutteres internt, og uten fullverdig sykepleieutdanning i Namsos vil denne rekrutteringen bli utfordrende.

Sykehuset Namsos og Nord Universitet har flere samarbeidsarenaer som er viktig å opprettholde. Geografisk nærhet mellom utdanningsinstitusjon og praksissted gir bedre muligheter for samarbeid mellom partene. Når det gjelder sykepleieutdanningen vil geografisk nærhet være en forutsetning da studentene skal ha kontaktlærere som følger opp på praksisstedet og er oppdatert. Sykehuset Namsos har 53 plasser for sykepleiestudenter i praksis gjennom hele året.

Det foregår sykepleieforskning ved begge sykehus i HNT. Det er viktig å legge til rette for forskning, utvikling og innovasjon, og forskning kombineres med klinisk arbeid i våre enheter med mål om bedre pasientbehandling. Vi ønsker å styrke samarbeidet mellom Nord Universitet og Sykehuset Namsos, og bidra til at fag og forskning kan kombineres med profesjonsstudiene ved Nord Universitet.

Akutt medisinsk kommunikasjonssentral (AMK) i HNT er lokalisert ved Sykehuset Namsos, i tillegg er Namdal Legevaktsentral, ambulansetjenesten og kommunehelsetjenesten avhengig av mulighetene for å tilegne seg høyere utdanning. Paramedisin utdanningen er for fremtidens AMK operatører, Legevakts sentral operatører og ambulansearbeidere. Dette utgjør 250 årsverk bare i norddelen av Trøndelag. Behovet for sørdelen av Helgeland kommer i tillegg da de vil få Namsos som nærmeste studiested.

Mangel på vernepleiere vil bli en nasjonal utfordring i framtiden. HNT har et bredt og betydelig tilbud innenfor psykisk helsevern og rus. Vernepleiere spiller en viktig rolle for pasienttilbudet og det tverrfaglige behandlingsmiljøet, og en nedleggelse av vernepleierutdanningen i Namsos vil ha stor betydning for rekruttering av vernepleiere til Sykehuset Namsos. Psykiatrien benytter vernepleierstudenter som ekstravakter og har praksisplasser for vernepleierstudenter. At denne utdanningen opprettholdes i Namsos er ønskelig og av betydning for drift.

Sykehuset Namsos samarbeider tett med farmasøyter og er avhengig av den kompetansen. Bachelorutdanningen i farmasi gir oss viktige kandidater innenfor legemiddelhåndtering og blant annet laboratoriearbeid. Farmasiutdannete har i dag funksjoner i våre sengeposter og akuttmottaket ved Sykehuset Namsos som er avgjørende i arbeidet med gjennomgang av pasientenes legemidler.

Nedlegging av utdanningene ved Campus Namsos vil medføre store konsekvenser for Sykehuset Namsos. Det er helt nødvendig å opprettholde en fullverdig utdanning innen sykepleie, samtidig som vi sterkt anmoder at paramedisin-, farmasi- og vernepleierutdanningen opprettholdes. Vi anbefaler Nords styre å videreutvikle avdeling Namsos innen helsefag, med bakgrunn i at de i dag er det eneste Campus i Nord Universitet med fire bachelor utdanninger innenfor helsefag. Som sykepleieledere ved Sykehuset Namsos har vi tillit til at Nords styre og administrasjon evner å sette seg grundig inn i sykehusenes og kommunehelsetjenestenes framtidige behov – og at det legges vekt på nærhet mellom studiested og Sykehuset Namsos, samt tilhørende kommuner. Forskning er viktig, men vi må ikke se bort fra det faktum at Sykehuset Namsos og nærliggende kommuner har et stort behov for klinisk utøvende sykepleiere – de som faktisk står nærmest pasientene 24 timer i døgnet. Geografisk nærhet er av avgjørende betydning, og det er ikke akseptabelt å fjerne en velfungerende sykepleieutdanning i Namsos.