«Namdal Næringsforening anbefaler styret for Nord universitet å ikke vedta endringer i studiestedsstrukturen for studiested Namsos»

Namdal Næringsforenings synspunkter og vurderinger:

  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Til høringsprosessen:

Det er positivt at styret har bedt om tilleggsutredninger fra universitetsledelsen på mangler i høringsrapporten. Samtidig medfører dette at høringsinstansene ikke kjenner til helheten i saken de er bedt om å uttale seg på, noe som er uheldig. Namdal Næringsforening vektlegger å komme med innspill på styrets tilleggsbestillinger, siden innholdet i tilleggsutredningene fra universitetsledelsen ikke er kjent.

Generelle vurderinger:

Bakgrunnen for høringen er Nord universitets vurdering av behov for samling av studiesteder for å møte de kravene som stilles til universitetene, og behovet for å redusere kostnader for å gi handlingsrom.

Namdal Næringsforening støtter helhjertet opp om universitetets ønske om å bli et sterkt og robust universitet. Å ha et universitet som er levedyktig for framtida er viktig for hele regionen.

Næringsforeningen er av den oppfatning at universitetet må utrede alternativer til foreslått sentralisering, og vurdere fortsatt desentrale løsninger. Dette for det første fordi alternativer ikke framkommer/ drøftes i rapporten som er lagt på høring, og høringsnotatet inneholder flere påstander om sammenhenger som ikke er dokumentert. En desentral struktur medfører også fordeler og mulige synergier. Flere andre av de "nye" universitetene legger sine strategier ut fra en tenkning rundt en desentralisert struktur med flere campus, og med en offensiv holdning til samhandling med omgivelsene, og dette kan derfor antas å være en farbar vei.

Nord universitet er også et nytt universitet, og studiesteder som Namsos er i god utvikling og vil kunne bidra i stor grad til universitetets videre utvikling. Nord universitet må se på strategier for å oppnå fusjonsplattformens målsettinger om:

i)            et nytt universitet, som skal bidra til å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns­og arbeidsliv,

ii)           bedre regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for fremtiden, og

iii)          forskning og utdanning basert på nærhet mellom universitetet, samfunnet, offentlig sektor, næringslivet og studentene gjennom innovative arbeidsformer.

Namdal Næringsforening vil ha en fullverdig campus ved Nord universitet i Namsos, dvs. en campus med flere fag, forskningskompetanse, og et helhetlig tilbud for studentene i form av støttefunksjoner og velferdstjenester. Et studietilbud for eksempel kun innen sykepleie vil innebære en så stor svekkelse av både studietilbudet/studentmiljøet og det tverrfaglige arbeidsmiljøet at det på sikt vil miste sin attraktivitet, og det vil gi en svakere tilgang til forskning.

Da man slo sammen Høgskolene i Nord-Trøndelag og Nordland til Nord universitet fra 01.01.2016, var det en forutsetning at man skulle styrke studiestedene og de eksisterende campusene.

Det er mange muligheter for å tenke nytt og styrke samhandlingen mellom universitetets campus, kommuner og næringsliv, og universitetet bør også styrke det tverrfaglige samarbeidet mellom de ulike campusene og fakultetene. For å skape innovasjon og utvikling innen helsesektoren kan for eksempel et styrket samarbeid mellom innovasjonscampus på Steinkjer og helsefagene på Namsos være en stor mulighet, både med multimediefagene og økonomi. Helsesektoren trenger styrket fokus på styring, økonomi og ledelse.

Store reformer, som regionreformen med sammenslåing av fylker, har som mål å styrke regionene, og sikre en balansert utvikling i fylkene. I den nordligste delen av Trøndelag er Namdalen en region i fylket, med Namsos som regionby og distriktssenter. Hele Nordland og nordlige del av Trøndelag kan ikke betraktes som en region, slik høringsrapporten legger til grunn.

Namsos, Fosnes og Namdalseid slår seg frivillig sammen til en kommune fra 1. januar 2020. Målet med å gjøre dette er å styrke utviklingskraften og gi den nye kommunen større muligheter til å møte framtidas utfordringer. En av de største utfordringene framover er økningen i antall eldre og å rigge helsetjenester for disse som er bærekraftige. Her er forskning og kompetanse helt avgjørende. Hvis sammenslåingen møtes med å fjerne helsefaglig innovasjon og kompetanse, samt mulighetene for utdanning og etter- og videreutdanning i regionen, er dette meget uheldig. De fleste sykepleiere og vernepleiere ansatt i Namsos kommune er utdannet fra Nord universitet. Dette synliggjør Nord som en svært viktig utdanningsinstitusjon for kommunen, og betydningen av å ha denne tilgjengelig lokalt.

Regionalpolitiske vurderinger og hensyn:

Fusjonsplattformen for etableringen av Nord universitet legger til grunn en videreutvikling og styrking av de eksisterende studiestedene. I lys av kunnskapen man har om Trøndelag fylke generelt og de ulike regionene og distriktene spesielt, er fusjonens grunnlag særlig viktig. Trøndelag har lavt utdanningsnivå, spesielt i distriktene. Namdalen er en av de regionene i Trøndelag med lavest kompetansenivå, og Nord universitet er den eneste institusjonen som tilbyr utdanning på universitetsnivå i regionen. De nasjonale føringene i kommunereformen legger til grunn at man skal bygge sterkere kommuner og forsterke regionsentrene. Namsos er regionsenteret i Namdalen, og campus Namsos har meget stor betydning for utvikling av Namsos som regionsenter.

Namdal regionråd fattet på sitt møte i mai 2019 et intensjonsvedtak om å bidra til å utvikle et forsknings- og innovasjonsfond for Nord universitet i Namdalen. Dette er ett eksempel blant flere på at man vektlegger betydningen av forskning og kompetanse som særdeles viktig for utviklingen av regionen. Dette forslaget kom etter samarbeidsmøter med lokalt næringsliv og vil være et fond som både Namdalskommunen og det lokale næringslivet sammen vil bidra økonomisk til.

Kommentarer til styrets tilleggsbestillinger:

Helsefaglig kompetanse og behov for rekruttering:

I 2030 sier de siste framskrivingene at Norge vil mangle 28 000 sykepleiere. Rekrutteringsutfordringene er allerede betydelige, både i sentrale og rurale strøk. Kommuner som er lokalisert nært utdanningsinstitusjoner ser ut til å ha en høyere dekningsgrad når det gjelder helsefaglig kompetanse.

Undersøkelser viser også at en svært høy andel av de som jobber som sykepleiere og vernepleiere i Namsos kommune er utdannet fra Nord universitet i Namsos. Det samme gjelder 2 av 3 sykepleiere som jobber ved sykehuset Namsos. Svært mange av de som jobber i apotek-bransjen i Namdalen er utdannet på farmasi i Namsos, og en sentralisering av studietilbudet vil vanskeliggjøre rekruttering. Farmasiutdanningen er også en viktig rekruteringsarena for et stort fiskehelse miljø i regionen. Store aktører som VESO Vikan og Pharmaq, begge verdensledende innen sine felt på fiskehelse, er avhengig av å ligge i nærheten av og samarbeide med universitetet.

Det å utdanne kompetanse lokalt i distriktene er lettere enn å tiltrekke seg arbeidskraft annensteds fra, fordi mange blir boende i området de har tatt utdanningen sin. Sammenhengen når det gjelder rekruttering gjør seg gjeldende både for fagene og forskningsmiljøene. Nord universitet i Namsos har satset på å bygge kompetanse selv fra egne studenter, og dette arbeidet begynner å bære frukter gjennom økning i forskningsbidrag hvis man legger fagmiljøets framskrivinger til grunn.

Samlet sett er dette argumenter for en desentralisert struktur på utdanningstilbudene innen helsefag.

Konsekvenser for andre deler av arbeids- og samfunnsliv:

Konsekvensene for offentlig sektor, både sykehus og kommuner, samt privat næringsliv vil være svært store både når det gjelder kompetanse, samhandling og rekruttering. Blant annet er det en gjensidig avhengighet mellom utdanningsinstitusjonene, kommuner og helseforetak når det gjelder samarbeid om studenter i praksis, som er spesielt for helseutdanningene. Rekruttering til andre bransjer, spesielt arbeidsplasser som krever høyere kompetanse er også en svært viktig del av dette. Jobb for to. Man rekrutterer gjerne i par og derfor er det underliggende viktig å styrke de institusjonene vi har som krever høyere kompetanse. En nedskalering av universitetet vil skade sykehuset, og videre føre til store rekruterings problemer i andre sektorer enn selve helsesektoren.

Det sier seg selv at en nedgang på flere hundre personer {både studenter og ansatte) som bor og oppholder seg i Namsos vil ha stor betydning for handel, bolig-/ hybelmarked, bruk av fritidstilbud med mer.

De mer langsiktige konsekvensene er vanskeligere å tallfeste, men vil være vesentlige ut fra både tap av studieplasser (rekruttering) og forskningsmiljø (samhandling og utvikling). En utdanningsinstitusjon er en bærebjelke og en hjørnestein i lokalsamfunnet, og vesentlig for utvikling av Namsos som regionby og distriktssenter i Namdalen.

Namdals-kysten er i rivende utvikling innen blå sektor, det satses offensivt på helhetlige satsinger innen turisme og reiseliv i hele Namdalen, og de grønne næringene er svært viktige i utviklingen av regionen. Dette passer godt sammen med Nord universitets vedtatte profilområder Blå og grønn vekst, Velferd, helse og oppvekst og Innovasjon og entreprenørskap.

Helsetjenestene er altså både et satsingsområde for universitetet, og samtidig helt grunnleggende for trygghet og bosetting, og nødvendig for å kunne få til utvikling for de andre profilområdene. En svekkelse av rekrutteringsmulighetene lokalt vil være et vesentlig tilbakeslag for mulighetene for å utvikle regionen videre.

Viktigheten av kompetanse, etter- og videreutdanning og livslang læring understrekes i statlige styringssignaler, og betydningen av å ha denne muligheten i geografisk nærhet må ikke undervurderes. Det er vesentlig for personer i ulike livsfaser å ha lettest mulig tilgang på utdanningsmuligheter i sitt nærmiljø for at de skal kunne utnytte potensialet sitt når det gjelder kompetanseutvikling. Kombinasjonen av helsefag (hvor studenter er mye ute i praksis) og samlingsbaserte studier innen andre fag kan gi en god og effektiv utnyttelse av undervisningslokalene, og muligheter for kompetanseheving for mange ulike bransjer.

Konsekvensene for helseforetaket når det gjelder rekruttering til sykehuset Namsos bør belyses og vurderes særskilt, siden en svekkelse av rekrutteringsgrunnlaget på sikt kan få stor betydning for sykehuset. Forskrift for rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger legger til grunn at utdanningene skal imøtekomme samfunnets nåværende og framtidige behov for kompetanse, og Namsos som sykehusby er et selvstendig argument for å opprettholde en helse-campus her.

Betydningen av nærhet:

For å skape en kunnskapsbasert praksis og utvikling av helsetjenestene er nærhet viktig for kommunen. At det er korte veier til forskningsmiljøene også bokstavelig talt, at man har forskningsmiljøer som kjenner kommunen og lokale forhold, og at man har forskningsmiljø som lett kan være med tidlig inn i prosesser, er vesentlig.

Skal man forske sammen heller enn å bli forsket på, er dette viktige poenger for å kunne bidra til forskningsbasert utvikling av de kommunale tjenestene.

Namsos som vertskommune:

Namsos som vertskommune ønsker å være en god vert for universitetet. Kommunen eier universitetsbygningene i dag, og ønsker å bygge nye framtidsrettede lokaler i det som omtales som "Campus Namdal". Det er gjennomført en mulighetsstudie fra Trøndelag Forskning og Utvikling som sier noe om potensialet, og kommunen har nå tatt initiativ til videreføring av prosjektet i et samarbeid mellom Trøndelag fylkeskommune og Nord universitet. Det gjennomføres en innholds­analyse for å se på synergier og merverdi av samlokalisering, og fylkeskommunen vil i løpet av 2019 ta stilling til ev. flytting av Olav Duun videregående skole til en ny sentrumsnær campus. Campus Namdal vil også inneholde næringsklynger for å skape enda større samhandling mellom universitet, skole og næringsliv.

Namsos kommune gjennomfører en omfattende prosess med planlegging av sentrumsområdene i Namsos by, for å øke attraktiviteten og trivselen i byen både for studenter og alle andre, og er i gang med en omfattende reguleringsplan for Namsos sentrum/sjøfronten.

Det legges i det pågående arbeidet stor vekt på å utvikle Namsos sentrum til et mer levende sentrum enn det er i dag. I dette ligger det å gå bort fra store industritomter, til samlokalisering av sentrumsfunksjoner, samlokalisering av offentlige tjenester, etablering av en sjøstrand/møteplass, i naturlig tilknytning til en ønsket etablering av et campus-område både for videregående skole og universitet. Dette grepet vil i stor grad bidra til et mer levende sentrum, og føre til mer handel og generelt mer aktivitet i det som kan utvikles til universitetsbyen Namsos.

Prosjektet med omregulering av Namsos sentrum har skapt stort engasjement og begeistring i befolkningen, og det er kommet inn mange innspill i planprosessen, som blant annet går på utnyttelse av deler av sentrum til etablering av et sentrumsnært campusområde, med tilhørende møteplasser.

Nærmere om "inntakskvalitet", forskningskvalitet og flytting:

Studentene:

Nord universitet i Namsos oppfyller måltallene når det gjelder studenter, og de er kvalifiserte for å komme inn. Det kan spørres hvor relevant det er å se på hvor mange det er som har det enkelte studiested som førsteprioritet og ikke. Antakelig vil de fleste utdanninger utenfor de største byene oppleve at færre har dem som førsteønske. Dette kan ses på som en generell distriktsutfordring mer enn som et mål på studentenes vurdering av kvaliteten på det enkelte studiested. Videre har for eksempel farmasi et inntakskrav på 5, noe som er marginalt lavere enn det er på de andre studiestedene.

Om opptakspoeng har betydning for studieprogresjon er usikkert. Undersøkelser på dette viser at flere studiesteder med lave opptakskrav evner å få studenter med svært høy poengproduksjon, og konkluderer med at kvalitet skapes i det lokale fagmiljøet med valg av pensum, undervisnings- og veiledningsformer, praksis og i møtet mellom student og lærer. Dette skulle tilsi at små studiesteder kan ha noen fortrinn når det gjelder fleksibilitet, tilpasning av undervisning og muligheter for dialog med lærer.

Betyr frafall fra ett studiested at studentene ikke fullfører studiene? Det har også vært en sentraliseringstendens i løpet av studiene hvor studenter på Levanger har søkt seg til Trondheim, og studenter på Namsos har søkt seg til Levanger når det ble ledige plasser. Om de ikke fullfører ett sted betyr det dermed ikke at de ikke fullfører studiene sine. TFoU-arbeidsnotat 2019: 116 legger til grunn at studiested Namsos ikke kommer vesentlig dårligere ut enn andre steder når det gjelder studieprogresjon.

Studentenes tilfredshet med for eksempel sykepleierutdanningen i Namsos er godt over landsgjennomsnittet ifølge undersøkelser og de siste tallene på studiebarometeret.no. Av delresultater skårer Namsos svært høyt på praksis og relevans for arbeidsliv. Samlet sett er ovennevnte argumenter for både opprettholdelse av sykepleierutdanninga og øvrige helsefag i Namsos. Sammenhengen mellom fagene er viktig, og må legges til grunn ved vurderingen.

Forskerkompetanse:

Det sies i høringsnotatet at forskningskompetansen er for lav ved universitetet. Men for eksempel på Namsos har man den største andelen med førstekompetanse innen helseutdanningene i Nord universitet, og vil kunne oppnå toppkompetanse over tid. Dette viser også framskrivingene av forskningspublikasjoner, jf. TFoU-arbeidstnotat 2019: 116. Det er også lyst ut svært få toppkompetanse-stillinger ved Nord universitet i Namsos de siste årene.

Flytting av fagmiljø:

Hvor realistisk er det at hele fagmiljøet på Namsos vil flytte til nytt campus et annet sted? Er risikoen for at fagmiljøet vil få en langvarig svekkelse vurdert? Man kjenner til at også studiesteder i større byer har utfordringer med å rekruttere fagfolk innen profesjonsfagene, og ansatte ved Namsos vil ha muligheter for nytt arbeid mange steder. Undersøkelser i forbindelse med utflytting av statlige arbeidsplasser viser at endringer som ga lengre reisevei enn vanlig pendlingsavstand medførte at man beholdt få ansatte. Det er lett å flytte arbeidsplasser, men at kompetansen flytter etter er høyst usansynlig.

Oppsummering:

Namdal Næringsforening anbefaler styret for Nord universitet å ikke vedta endringer i studiestedsstrukturen for studiested Namsos, og heller jobbe videre med målsettingene i fusjonsplattformen for etableringen av universitetet.

Dette vil være den suverent beste løsningen for å ivareta regionens behov, for å legge et grunnlag for tillit og samskaping med omgivelsene, og for å møte statlige føringer og prioriteringer for høyere utdanning.

Campus Namsos er avgjørende for utvikling av Namdalen som region og Namsos som regionby.