Ansett miljø- og klimasjef

«Nærøysund kommune nå må gripe muligheten til å bli en foregangskommune»

Nærøysund kommune blir en realitet ved nyttår 2020 og med sin nye utforming blir kommunen en sentral og viktig aktør i å skape et godt miljø til lands og til vanns i Nærøysund. Den nye kommunen har et kreativt næringsliv som må spille en stor rolle når vi skal gjennomføre en grønn omstilling i Ytre Namdal.

Tar de opp Hansken? Vil Nærøysund kommune ansette en miljø- og klimasjef som Svein Kåre Johansen (bildet) i Miljøpartiet De Grønne ønsker? 

Meninger

MDG Nærøysund har stor tiltro til at næringslivet i distriktet med sin kompetanse og store evne til innovasjon kan klare å skape nye bærekraftige arbeidsplasser som kan gå foran og vise vei i norsk matproduksjon.

For at Nærøysund kommune skal ta en aktiv ledelse for både egen omstilling, og for næringslivets omstilling bør det ansettes en miljø- og klimasjef i Nærøysund kommune.

Stillingen som miljø- og klimasjef vil blant annet ha et ansvar for:

- Utarbeide et eget klima- og miljøbudsjett med konkrete tiltak og ansvarsfordeling som styringsdokument på lik linje med budsjett og økonomiplan.

- Vurdere klima- og miljøkonsekvensene i alle relevante saker til politisk behandling.

- Være initiativtaker og rådgiver til utslippskutt både for kommunen og opp mot næringsliv og private, og hjelpe til med søknader opp mot Enova og andre mulige tilskuddsytere til klima- og miljøforbedrende tiltak.

- Være en rådgiver for mer lokal videreforedling innen landbruket og stimulere til andelslandbruk og urban matproduksjon.

- Jobbe for å fjerne alle fossile utslipp fra kommunens virksomhet innen 2025.

En stilling som miljø- og klimasjef vil sannsynligvis i stor grad kunne være selvfinansierende siden stillingen vil kunne bidra til å redusere kommunens kostnader til drift av bygg og anlegg vesentlig. Ved å ha en stilling som har et dedikert ansvar for å redusere utslipp vil kommunen oppnå et bedre resultat enn ved å spre ansvaret utover flere etater og stillinger.

Stillingen vil også hjelpe næringslivet og styrke deres mulighet til å iverksette tiltak som reduserer bedriftenes utslipp og gjør næringslivets miljøfotavtrykk mindre.

Fra sentralt hold vil Miljøpartiet de grønne jobbe for at det bevilges mer penger til klimakutt i kommunene ved blant annet følgende:

- Utvide klimasatsordningen kraftig og fjerne maksimal støttesats, og redusere kravet til egenandel.

-Opprette en nasjonal støtte- og ekspertenhet for klimabudsjettering i fylker og kommuner og gi kommunene midler til å ansette flere klima- og miljørådgivere.

- Belønne foregangskommuner som har raske reduksjoner i klimautslipp.

MDG Nærøysund mener at Nærøysund kommune nå må gripe muligheten til å bli en foregangskommune som viser vei for hvordan vi skal møte klimaendringene som er i gang nå, og stoppe det store tapet av artsmangfold som truer verden og lokalsamfunnet vårt!