Slutt å bruke begrepet» Eldrebølgen»!

Meninger

Jeg så et innlegg i Stjørdalens Blad i dag fra Teje Kilen. Jeg er veldig enig med ham i innholdet i hans innlegg, men jeg liker slett ikke overskrifta «Eldrebølgen.»
For meg betyr dette noe negativt; Noe som rammer oss på en uhyggelig og ubarmhjertig måte!

Antall eldre vil stige i årene framover, det er et uomtvistelig faktum. Dette er et resultat av den store barnekullene i årene etter 2. verdenskrig og bedre mat-og helsestell. Levealderen øker, og flere når den magiske grense på 100 år.

Dette er på ingen måte en negativ utvikling. Vår velstand har gjort det mulig for folk å få leve lenger enn før.

I den offentlige debatten ser det ut som om dette blir en belastning for samfunnet totalt sett. Det ser ut som man forventer at alle eldre vil trenge et stort og mangfoldig helse- og hjelpeapparat som vil belaste de offentlige budsjettene. Noen synes å mene at alle eldre trenger til sykehjemsplasser eller tilsvarende hjelp i sine heimer.

Dette er langt fra tilfelle; Svært mange eldre klarer seg på egen hånd, og de er aktive samfunnsborgere sjøl om de er langt opp i pensjonsalderen. Svært mange av dem er viktige bidragsytere i alle typer frivillighetsarbeid. Hva ville vel Frivillighetssentralene, idrettslagene, lag og foreninger ha vært uten pensjonistenes innsats?

Omregnet i penger gjør pensjonistene en meget stor samfunnsinnsats som ikke lar seg måle!

Jeg har i siste fylkestingsperiode sittet som folkevalgt representant i Eldrerådet for Trøndelag, og det har gitt meg innsyn i mange av viktige saker for pensjonistene. Jeg er innvalgt som representant for Venstre i Fylkestinget, men i arbeidet i Eldrerådet har vi latt partipolitiske skillelinjer ligge, og vi har samlet oss om enstemmige vedtak.

Vi har tatt opp mange saker for denne gruppen som har gått videre til Fylkesutvalget og Fylkestinget for å unngå vedtak som utilsiktet vil ramme pensjonistene.

Jeg nevner i korthet den omfattende digitaliseringa som skjer «med lynets hastighet» på flere og flere samfunnsområder. Her blir ikke hensynet til de eldre sett. Det samme gjelder tilgangen på offentlige kommunikasjoner – især i distriktsområdene i vårt vidstrakte fylke.

Jeg sitter som leder av en stor pensjonistforening i Meråker, og som følge av dette ble jeg også valgt medlem av fylkesstyret i Pensjonistforbundet i Trøndelag. Her har vi hatt og har en stor sak å arbeide med: Rettferdighet i pensjonsoppgjøret for alle pensjonister. Vi må få følge velstandsutviklingen som de øvrige i samfunnet uten avkorting av pensjonen! Hvilke andre grupper ville ha funnet seg i en slik behandling år etter år?

En annen sak er å la de eldre få komme til i de styrende organene i kommuner og fylkeskommunen. Eldrerådene må få sin rettmessige plass i den offentlige forvaltningen som høringsinstans og rådgiver i saker som særlig berører de eldre.


Jeg vil avslutte med en oppfordring til alle eldre og pensjonister: Bruk stemmeretten ved kommunevalget og valget til fylkestinget i september. La alle se at vi er mye mer enn en negativ bølge og belastning for samfunnet! Krev at eldrerådene blir bemannet med aktive talsmenn fro de eldre og eldres sak i de kommende 4 år. Sørg også for å be kommunepolitikerne gi Frivilligsentralene levelige økonomiske vilkår!