Tore O. Sandvik:

Sats på kysten

Tore O. Sandvik besøkte Rørvik og fylkestingskandidat Terje Sørvik under Rørvikdagan, og fikk se veksten i Ytre Namdal på nært hold.   Foto: Bastian Øien Alstad

Meninger

2/3 av kloden er hav og Norge er en havnasjon med havområder som er sju ganger større enn landarealet vårt. Verdiskapingen knyttet til skipsfart, olje/gass, fiskeri og havbruk er dominerende i norsk økonomi. Dette er eksport- og støttenæringer som gir landet enorme inntekter og danner grunnlaget for velferd og samfunnsutvikling.

Ytre Namdal er en framoverlent del av Trøndelag og Norge. Ressursene som forvaltes og høstes på kysten skaper store verdier for landet, og er med på å finansiere betydelige deler av vår velferd og tjenesteproduksjon - også i byene.

Ikke alle ser denne sammenhengen. Ja det finnes en dog sentrale aktører innen presse og samfunnsliv som tror det er de sentrale strøk av Norge som subsidierer kysten.

Og ofte har det vært slik; kysten blir oversett i fortellingen om Norge. Det var ikke naustene, men stabburene som ble symbolene da Folkemuseene dukket opp. Rammevilkårene for kysten og nasjaonale medias ukuelige angrep og manglende forståelse for havbruket, kystnæringene og skipsfarten, er en del av dette bildet. Det er liten forståelse å hente for bedre tilrettelegging for sjøen som transportåre, nødvendige vegutbygginger ut til kysten og generelle rammevilkår for næringene som holder til langs kysten.

Trøndelag Arbeiderparti har ambisjoner for kysten av fylket vårt. Da vet vi det trengs gode kommuner som kan gi befolkningen grunnleggende trygghet og velferd med barnehager, gode skoler og omsorg. Vi må slå ring om Namsos sykehus og Namdalen skal selvfølgelig ha universitet som i dag. Vi i fylkeskommunen skal sørge for gode videregående skoler og videreutvikling av fagskolen, samt at vi må realisere Laksevegen nord.

Regionen trenger et godt flytilbud og mobil og bredbånd skal bygges ut slik at både næringsliv og folk får den tilgangen de har behov for.

Alt dette henger sammen. Næringslivet i Ytre Namdal går så godt at det mangler arbeidskraft. Derfor lanserer vi en ny kompetansereform som skal bidra til at det blir lettere å skaffe seg påfyll av ny kompetanse for å beholde jobben eller skaffe seg ny jobb. Å så må vi sammen jobbe for å få flere namdalinger. Den langsiktige jobben er å føde flere namdalinger, for nå er fødselstallene i Norge så lave som de aldri har vært før. Men vi trenger raskere tilgang til ny arbeidskraft også.

Da er det alfa og omega at vi ikke nå tar til orde for et norsk Brexit fra EØS. EØS-avtalen sikrer lettere tilgang til europeisk arbeidskraft, i tillegg til avgjørende markedsadgang for det vi produserer langs kysten. Byråkratiet knyttet til veterinærkontroll vil også eksplodere om vi skal si opp samarbeidet med vår viktigste handelspartner. Vi vil derfor advare mot å kaste også Norge ut i det kaoset vi ser i Storbrittania. Det vil sette verdiskapingen langs kysten i alvorlig fare.

Trøndelag Arbeiderparti sier nei til regjeringspartienes ønske om å kutte i den videregående skolen. Vi slår ring om Namsos sykehus, sier nei til Folkehelseminister Listhaugs ønske om å kutte i de trønderske sykehusene. Vi lanserer en kompetansereform for øke tilgangen til ny kunnskap hele livet. Vi tror på sterkere fellesskap for å løfte kysten. Vi ber om støtte i valget til dette.