Akuttberedskapen i Trøndelag

Meninger

Det har gjennom lengre tid vært uro rundt de akuttmedisinske tjenester i Trøndelag. I media er det gitt uttrykk for bekymring om tjenestene i framtiden blir gode nok. Den akuttmedisinske beredskap er en del av den grunnleggende tryggheten i samfunnet, og føles særlig relevant for den eldre befolkning. Pensjonistforbundet Trøndelag kan ikke godta reduserte tjenester på dette området. Samtidig er akuttmedisinen under stadig utvikling, og tilbudet til befolkningen må fange opp de endringer som skjer.

Både helseforetak og kommuner yter akuttmedisinske tjenester. I samhandlingsreformens ånd bør de derfor planlegge tjenestene sammen. I følge media har styret i Helse Midt-Norge vedtatt å flytte ambulansene i Leksvik og Roan til St. Olavs Hospital. Videre vil Helse Nord-Trøndelag redusere antallet døgnbemannede ambulanser i sitt distrikt fra 21 til 18. I begge tilfelle skal dette kombineres med risiko- og sårbarhetsanalyser for de berørte områder.

Som et første steg mot en bedre samordnet akuttberedskap, mener vi at de berørte kommuner må inviteres til å delta i analysearbeidet. Videre må det legges innsats i å gjøre resultatet av arbeidet kjent for kommunenes innbyggere. Dette er viktig både for at folk skal vite hvordan de skal forholde seg i akutte situasjoner og for å skape oppslutning om et moderne tjenestetilbud.

Vi har ikke kjennskap til hvordan arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalysene er lagt opp. Men vi oppfordrer fylkesmannen i Trøndelag til å sikre samhandling og åpenhet i arbeidet.