Hold på engasjementet og bruk det også når de sentrale planene for Nærøysund skal utvikles 

Fornøyd: Strategi- og samfunnssjef i nye Nærøysund kommune, Camilla Vågan. 

Hege Sørlie, rådmann i Nærøysund fra 2020.  Foto: Lena Erikke Hatland

Meninger


Den senere tid har det vært et stort engasjement i ulike media om bl. a byggeprosjekter i Rørvik sentrum. Denne debatten følger naturlig nok også vi som er ansatt i kommende Nærøysund kommune med på. Vedtak som er gjort og tillatelser som er gitt, skal vi selvsagt ikke kommentere. Vi merker oss imidlertid engasjementet, - for eller imot, fra innbyggere i kommende Nærøysund. Et engasjement som viser at vi som bor her er opptatt av hvordan det ser ut i rundt oss, om hvordan et tettsted vokser og utvikler seg.

Det er dette engasjementet, meningene, vi vil være opptatt av å få fram og gi rom for i Nærøysund kommune. Nærøysund skal være en kommune som legger til rette for diskusjon om samfunnsutviklingen. Kommunen har en viktig rolle i å inviterer og åpne opp for at alle innbyggere kan delta i og bry seg om utviklingen. Kommunen skal ikke bare be om svar når vi trenger det til høringen i enkeltsaker, men aktivt legge til rette for at alle innbyggere kan delta i den daglige lokalsamfunnsutviklingen. Vi skal bruke eksisterende møteplasser og etablere nye, slik at alle og ulike grupper gis anledning til å bidra.

Fortsatt utvikling og vekst i hele Nærøysund krever planer. Overordna planer og planer for de ulike fagområdene. Gjennom overordna planer kan kommunen sammen med innbyggere, næringsliv og andre offentlige aktører som fylkesmannen og fylkeskommunen legge til rette for at utviklingen skjer i et helhetlig bilde og ikke stykkevis og delt. Gode planer bidrar til at Nærøysund kan nå langsiktige mål, at viktige velferdstjenester sikres og gode oppvekstmiljø utvikles, at veksten kan «styres» i den retningen vi vil og hente ut de gevinstene fellesskapet ønsker. Gjennom gode planer kan fellesskapet definere hva Nærøysund kommune skal være om 20, 30 eller 50 år.

Gode planer er politikernes beste verktøy når enkeltsaker skal vedtas. For gjennom de overordna planene som har blitt til gjennom gode og involverende prosesser, kan både politikere og vi i administrasjonen arbeide bedre med utredninger og fatte velbegrunnede vedtak. For i de overordna planene er føringene allerede lagt i et samspill med innbyggerne, - prioriteringene er vurdert for å kunne nå de målene fellesskapet har satt for den nye kommunen. Så kan selvsagt kommunestyrer til enhver tid fatte vedtak utenom planer, men gjennom involverende planprosesser skapes et eierskap på tvers av grupperinger. Gjennom å bruke planene kan kommunestyret bli meget handlekraftig og styringsdyktig. Og administrasjonen kan arbeide mer effektivt og målrettet fordi premissene allerede er lagt gjennom planverket.

Når Nærøysund kommune blir en realitet 1.januar 2020, - er ikke alt klart eller planer på plass. Det blir som å starte litt på nytt med mye, - og vi skal gjøre det sammen. Til neste år starter arbeidet for fullt med å stake ut kursen for hva Nærøysund kommune skal være og bli i framtiden. Alle i Nærøysund vil dermed ha enestående muligheter til å engasjere seg i utviklingen av en helt ny kommune. Nærøysund kommune må komme raskt i gang med å utarbeide både kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette er de mest sentrale overordna planene en kommune kan ha. De setter kursen for all utvikling, for bolyst og bli-lyst, for oppvekstmiljø, velferd, arealdisponeringer og næringsutvikling. Disse planene skal ikke bare «eies» av kommuneadministrasjonen og politikerne, med kunne representere alle nærøysundingers prioriterte mål og visjoner for en god kommune å bo og leve i.

Derfor er vår klare oppfordring; - hold på engasjementet og bruk det også når de sentrale planene for Nærøysund skal utvikles. Planer blir aldri bedre enn det bidragene og prosessene gjør den til. Vi kommer til å invitere på ulike måter, - men det er opp til alle innbyggere å delta i og fremme meninger. Kun slik kan planene bli målretta og realistiske, og være ledesnorer når både kommunestyret og alle i fellesskapet skal ta Nærøysund inn i framtida.