Videregående skole og Venstre

Meninger

Trøndelag fylkeskommune kan med rette være stolt av sine videregående skoler.

Her finner vi dyktige lærere og ivrige elever hvor vi enn kommer.

- og det er viktig - når vi nå skal bygge nye Trøndelag er det viktig at vi har den kompetanse vi trenger, og her er videregående skoler den viktigste kilden.

Vi kan også være stolte over at vi nå har flere elever som velger yrkesfag, dette er en viktig og positiv utvikling. Dette er resultat av et planmessig samarbeid med grunnskolene og med kommunene, elever har fått bedre kunnskap om hvilke muligheter en yrkesfaglig utdanning fører med seg, og kommunene og næringslivet er blitt bedre til å melde inn sine behov.

Samarbeide styrkes og resultatene bedres.

Siden samarbeid videregående skole - grunnskole og næringsliv er så viktig for et aktivt Trøndelag, er det naturlig at de videregående skolene vi har i dag opprettholdes. Vi trenger dem alle sammen for å styrke næringsliv - og kulturliv i nærområdene.

Det er også viktig at så mange elever som mulig får gå på sin nærskole, får mulighet til å knytte sterke og varige bånd til lokalmiljøet sitt.

Men - for Venstre må ikke dette bli en tvang

Vi ønsker en nærskolerett og ikke nærskoletvang.

Det betyr at det må finnes muligheter for elever som ønsker seg ut, å få mulighet til å ta videregående utdanning e annet sted, enten det er fordi de ønsker å komme bort en periode, eller fordi en annen skole har det skoletilbudet de ønsker seg.

Det må legges til rette for at hovedtyngden av elever kan bo hjemme, men at det legges til rette for at en utveksling også kan foregå.

På et tidspunkt kan dette også bli nødvendig. Flere skole har fallende elevtall, og har ikke mulighet til å tilby et så bredt tilbud som ønsket kunne være. Da må de få mulighet til å spesialisere seg på noen faste fag - det vil også gi større sikkerhet for lærere ved skolen, og dermed et bedre tilbud til elevene

Venstre ønsker å ta vare på det gode skolemiljø vi har, men det er også viktig å se på hvordan de gode skolene våre kan bli enda bedre, med enda bedre samarbeid med næringsliv, og større mulighet for den enkelte skole å utvikle gode tilbud til sine elever, både til dem som bor i distriktet, og til dem som måtte ønske å søke skolen annet sted fra.

Skal vi opprettholde distrikts-Norge må vi også videreutvikle de tilbud vi har