CO2-reduksjon med sitkagran eller utfasing av kull, olje og gass?

Meninger


Stig Klomsten, leder for organisasjonen Kystskogbruket og AP-representat i Trøndelag fylkesting, fyrer i Namdalsavisa 31. juli løs på SVs klima- og skogpolitikk. SVs motstand mot å plante den fremmede arten sitkagran i kyst-Norge blir stemplet som klimafiendtlig, konservativ og gammeldags. Men Klomstens uttalelse om at «Klima er vår tids største utfordring» slutter jeg og SV oss helt til.Den viktigste årsaken til den livstruende økninga av CO2-innhold i atmosfæren er forbrenning av de fossile energikildene kull, olje og gass. Med dagens kunnskap om klimautfordringene mener SV at vi må gå til kilden for å reparere skadene. Derfor fremmet SV, ved undertegnede, en interpellasjon i Trøndelag fylkesting 25.04.2019 med følgende forslag: «Trøndelag fylkesting vil anmode Regjeringa og Det norske Storting om å arbeide for en forpliktende internasjonal og nasjonal utfasingsplan hvor brenning av kull, olje og gass stanses.» De store partiene AP, SP og H stemte mot forslaget og ble dessverre ikke vedtatt.

For SV er det viktig å konstatere at den nordlige boreale regnskogen er verdens største sammenhengende skognatur og jordas største karbonlager i skog. SV ønsker et miljøvennlig og aktivt skogbruk som bidrar til å opprettholde og helst øke karbonlagrene i skogen samtidig som skogen gir viktige miljøvennlige materialer i samfunnsbygginga. SV mener derfor skogeiere er viktige bidragsytere i klimaarbeidet og som produsenter av miljøvennlige produkter. Et aktivt og klimavennlig norsk skogbruk kan best gjennomføres uten planting av fremmede arter som f.eks. sitkagran.

For det er viktig slik både SV og AP vedtok i Utfordringsdokument 2020-2023 for Trøndelag fylkesting: «I skogbrukspolitikken er det viktig å finne balansen mellom økt produksjon og bevaring av naturmangfold.» FNs naturpanel konstaterte for kort tid siden at tap av naturmangfold er en like stor trussel som klimautfordringa. Storstilt planting av fremmede arter som sitkagran er nettopp en trussel mot naturmangfold fordi skogbestander av sitkagran fortrenger nesten all annen vegetasjon. Seinest i forbindelse med statsbudsjettet støttet AP en merknad fra SV om at bla. sitkagran som fremmed art var en trussel i flere verneområder.

I sitt innlegg skryter også Klomsten av at han og AP i siste fylkesting fikk flertall sammen med H og SP mot å verne 10 % av skogen i Norge. I stortinget har hele tida både H og AP støttet målet om et slikt skogvern. Ny forskning viser at den gamle barskogen både har større karbonlager og at skogen tar opp mer karbon over lengre tid enn tidligere antatt. Trærne fortsetter karbonfangsten så lenge de lever. Vi vet også at det er i den gamle skogen vi finner flest utrydningstruede arter og størst naturmangfold. SV mener derfor det er riktig med et skogvern i Norge på 10%. Så får vi leve med at AP i Trøndelag er uenig med AP sentralt i flere viktige skogspørsmål.