Alle barn har rett til å gå på sin lokale skole

MeningerAlle barn har rett til å gå på sin lokale skole, sammen med barna i nærmiljøet sitt. Likevel er det mange barn som ikke får den muligheten, men må gå på spesialskoler eller få undervisning i separate rom, utenfor klassemiljøet. En viktig grunn er at skolene ikke er universelt utformet. Trapper uten ramper, dører som er tunge og vanskelige å bruke, mangel på heiser og utilgjengelige toaletter utgjør fysiske barrierer som gjør at bevegelseshemmede ikke kommer inn eller kan bruke skolen.

Barn som blir tatt ut av den ordinære skolen eller klassen mister en verdifull mulighet til å delta i undervisningen sammen med sine jevnaldrende. Helt fra de er små lærer både de og medelevene at de er annerledes. Denne ekskluderingen får store konsekvenser senere i livet og fører til at mange funksjonshemmede dropper ut av skolen og faller utenfor arbeidslivet. Funksjonshemmede foreldre får heller ikke anledning til å delta i skolens aktiviteter sammen med barna sine. I mange kommuner brukes også skolen som kulturarenaer og valglokaler. Når skolene er utilgjengelige mister funksjonshemmede muligheten til å delta på en av samfunnets viktigste arenaer.

Viktige nøkkeltall:

  • Nesten 80 % av norske skoler har svært mangelfull tilgjengelighet (Norges Handikapforbund 2013).
  • 3 av 4 elever med spesialundervisning får dette utenfor ordinær klasse (Bufdirs levekårsstatus for funksjonshemmede).
  • Frafallet i videregående skole er på hele 64 % blant funksjonshemmede, mot 17 % i befolkningen for øvrig (Finnvold, Nova 2012/2013).
  • Bare 44 % av alle funksjonshemmede er i arbeid, mot 73 % i befolkningen generelt (SSB 2016).