BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse

Meninger


Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv. Som å kle på seg og gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, handle og lage mat, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet.

En brukerstyrt assistanseordning gir funksjonshemmede mulighet til å styre eget liv, i stedet for å måtte innrette livet etter kommunale rutiner og timeplaner. BPA-ordningen er dermed en av de viktigste forutsetningene for at funksjonshemmede skal kunne leve frie og selvstendige liv og delta fullt ut i samfunnet. Ordningen er et viktig verktøy for at funksjonshemmede skal kunne delta i samfunnet på like vilkår som andre.

1. januar 2015 ble brukerstyrt personlig assistanse en lovfestet individuell rettighet for personer som har et assistansebehov på minst 25 timer per uke, men også personer med et mindre assistansebehov har mulighet til å søke BPA.

Regjeringens BPA-rundskriv fra 2017 fremhever at BPA er et viktig bidrag til likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse. Rundskrivet sier også at BPA ikke bare kan brukes innenfor kommunen. Det presiserer dessuten at når søknader vurderes, bør det vektlegges om BPA vil gi mulighet til studier og arbeidsdeltakelse, eller bidra vesentlig til bedret livskvalitet.

Flere evalueringer viser at rettighetsfestingen ikke har fungert etter intensjonen. Tilbudet varierer fra kommune til kommune, og mange kommuner utarbeider egne retningslinjer som ikke alltid er i tråd med regelverket. Veldig mange steder blir muligheten til fritid og samfunnsdeltakelse og brukerstyring sterkt begrenset.

Norges Handikapforbund gjennomførte en egen BPA-undersøkelse blant medlemmene i 2017. Også den tegner et nedslående bilde. Noen av funnene er:

  • 36 % har ikke nok assistansetimer til å dekke behovet sitt
  • 70 % må nedprioritere sosialt liv og fritid - og NB! dette gjelder 100 % av dem under 18 år
  • 30 % må nedprioritere grunnleggende behov, som dusjing og tannpuss
  • 31 % har måttet klage på avslag om BPA