Namsos Venstre:

Eldreomsorgen skal skinne i Namsos

Meninger

Namsos Venstre vil sikre en verdig, trygg og god eldreomsorg i Namsos kommune.

Da må vi gjøre følgende:

  • Bygge ut flere sykehjemsplasser for de sykeste eldre
  • Bygge eget bo- og omsorgstilbud for friske demente
  • Utvikle og utvide dagtilbudet for hjemmeboende demente
  • Skape et godt arbeidsmiljø for de ansatte i helsesektoren ved å sørge for heltidsstillinger for dem som ønsker det
  • Øke nærværet og trivselen på arbeidsplassene innen helse og omsorg ved å gjennomføre et bredt forsøksprosjekt ved å øke grunnbemanningen
  • Starte et kompetanseløft for alle ansatte innen helse og omsorg
  • Innføre velferdsteknologi som sikrer og trygger brukerne enda bedre enn i dag

Namsos Venstre vil fortsette å jobbe for disse sakene slik vi har gjort det i hele denne kommunestyreperioden. Vårt forslag i kommunestyret i juni, hvor vi satte et krav om rask handling innen omsorgssektoren, fikk dessverre kun Venstres stemmer. Flertallet gikk inn for ordføreres forslag om at vi skulle komme tilbake til saken i budsjettmøtet i desember 2019, altså på nytt en utsettelse på et halvt år. Dette er ikke godt nok. Saken er allerede blitt utsatt i 2 år siden kontrollutvalget ga sin rapport høsten 2017: «Situasjonen er ikke optimal i kommunen, det forekommer avvik, ansatte er bekymret, det er for få sykepleiere og DE SVAKESTE OG SYKESTE AV BRUKERNE FÅR IKKE ALLTID DEN VERDIGHETEN I OMSORGEN SOM NAMSOS KOMMUNE HAR SOM MÅL Å GI»

Venstre har i hele kommunestyreperioden hatt fokus på et godt dagtilbud i demensomsorg, at Namsos har for få sykehjemsplasser, arbeidspresset på de ansatte i omsorgssektoren, vi har bedt om å få fremlagt utviklingsplaner og framtidsplaner uten at noe har skjedd. Nå er altså saken blitt utsatt på nytt i nok et halvår. Dette er for dårlig! Bedre er mulig!


Namsos Venstre skal fortsatt være ei vaktbikkje - vi gir oss aldri!