Tidligere Sp-mann Kjartan Tørum støtter Amund Hellesø (Ap) som ordfører:

Det er kun en av kandidatene som både er samlende og som har den nødvendige integritet, erfaring og det politiske nettverket som kreves for å bekle ordførervervet

Knut Tørum støtter Amund Hellesø som ordfører i nye Nærøysund. 

Meninger

Lokalpolitikken i Vikna har i relativt stor grad vært preget av partipolitisk enighet. De fleste budsjettbehandlingene har til tross for lange og gode debatter, endt med enstemmige vedtak. Gode kompromisser og målrettede vedtak har således gitt næringslivet stor forutsigbarhet for den sterke veksten i Nærøysund-området og for utviklingen av de kommunale tjenestene.

På denne bakgrunnen blir det viktigere hvilke kandidater / personer som velges inn i det nye kommunestyret enn deres partitilhørighet. Jeg oppfordrer derfor velgerne i sterk grad til å vektlegge kandidatenes politiske erfaring, politiske klokskap og personlige egenskaper til å representere innbyggerne og til å ivareta kommunens interesser.

Dette gjelder i særdeleshet ved det historiske kommunevalget i nye Nærøysund kommune 09.09.19 etter at Stortingsflertallet med Venstre i spissen, sørget for at Vikna og Nærøy etter 150 års adskillelse igjen ble samlet til en kommune. Personlig har jeg fra første stund vært negativ til både sammenslåingen og ikke minst til prosessen forut for det endelige vedtaket i Stortinget.

Imidlertid - nå er nye Nærøysund kommune en realitet og fra nå av er det fullt fokus på mulighetene som åpner seg i det nye fellesskapet.

Jeg har som medlem av både Arbeidsutvalget og Fellesnemnda med stor interesse deltatt og vært med på viktige strukturelle- og organisatoriske avgjørelser for den nye kommunen. 01.01.20 starter det viktige arbeidet med å fylle byggverket med felles kulturell forståelse, felles identitet, gjensidig respekt og tilhørighet for 9500 innbyggere. Dette setter sterke krav både til den nye rådmannen og hennes stab, men ikke minst til hvilke politikere som skal lede dette krevende arbeidet etter konstitueringen av Nærøysund formannskap og kommunestyre.

I denne sammenhengen blir ERFARING OG INNSIKT helt grunnleggende og avgjørende. Det ideelle ville etter min mening vært om Amund og Steinar delte vervene som ordfører / varaordfører seg imellom. Deres respektive lokale tilhørighet, brede erfaringer, politiske klokskap og sterke politiske integritet, ville vært den ideelle balasten for å løse de mange utfordringene som vi står foran. Vi vet imidlertid hvordan det gikk!

Mange listetopper i Nærøysund kommune har tydeligvis en ordfører i magen. Min erfaring og kjennskap til listetoppene er imidlertid at det kun er en av kandidatene som både er samlende og som har den nødvendige integritet, erfaring og det politiske nettverket som kreves for å bekle ordførervervet slik at kommunesammenslåingen skal bli en suksess og at den positive utviklingen skal fortsette: det er Amund Hellesø.

Jeg har hatt gleden av å delta i lokalpolitikken i Vikna siden 1983 og under 6 ulike ordførere. Erfaringen med Amund Hellesø er udelt positive. Han har i sterk grad bidratt til at møtene og spesielt i formannskapet - har blitt et politisk verksted hvor alle gode innspill - uavhengig av partitilhørighet - er blitt lyttet til.

Amund ser helheten i politikken og utfordringene i hele kommunen og ser at kommunesentrene og grendene er gjensidig avhengig av hverandre! Dette ble ikke minst synliggjort under siste budsjettbehandling hvor han støttet mitt forslag om bl.a. å styrke grendene i kommunen i 2019 med kr.25.000 + kr.200 pr beboer. Han så poenget og viktigheten av å etablere velforeninger som verktøy og virkemiddel for toveiskommunikasjon i kommunen.

I tillegg har Amund vist seg som en politiker med stor integritet også utenfor Vikna. Han er leder av Namdal regionråd og har et stort og viktig kontaktnett både på fylkes- og statlig nivå, samt i næringslivet og fagbevegelsen. Dette er roller, posisjoner og nettverk som blir helt avgjørende for nykommunens kamp om framtidige ressurser.

En stemme på Nærøysund SV vil således være en stemme på Amund Hellesø som ordfører og Merethe Lervåg som varaordfører.

Framtida for nye Nærøysund kommune starter 09.09.2019 – vi har ikke råd til noen politisk eksperimentering!

Godt og trygt valg!!