SV støtter forslaget til endring i Sameloven

Meninger

Trøndelag SV vil støtte hovedlinjene i forslaget til endring i Sameloven slik det er skissert i Stortingsproposisjon 116L (2017-2018) fra Regjeringa. Høringa omhandler i hovedsak ei lovfesting av hvordan statlige myndigheter skal samarbeide med Sametinget og andre samiske institusjoner i aktuelle spørsmål. SV mener ei slik lovfesting må ses i sammenheng med tidligere vedtak om urfolk sine retter i Norge.

SV støttet aktivt opp om stortingsvedtaket av 20.06.1990 der Norge, som første land, ratifiserte FNs ILO-konvensjon nr. 169 om urfolk og stammefolk i selvstendige stater. Konvensjonen for Norges del gjelder samene som urfolk.

FN-konvensjonen omhandler urfolks rett til å bevare og videreutvikle sin egen kultur, og myndighetenes plikt til å treffe tiltak for å støtte dette arbeidet. Konvensjonen anerkjenner urfolks ønske om og behov for kontroll over egne institusjoner, sin egen livsform og økonomisk utvikling.

SV støttet 21.04.1988 følgende tekst i Grunnlovens paragraf 108: «Det pålegger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» SV arbeidet også aktivt for å etablere et sameting i Norge. På åpninga av Sametinget i Karasjok 07.10.1997 sa bla. Kong Harald: «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer.»

Dagens prosedyrer for samarbeid mellom statlige myndigheter og Sametinget ble fastsatt ved kongelig resolusjon 01.07.2005. Nåværende forslag til endring av Sameloven er en videreføring, forsterking og klargjøring av dagens samarbeidspraksis. Noe SV i Trøndelag mener er viktig. Trøndelag er kjerneområde for sørsamene i Norge. SV og fylkestinget i det Nye Trøndelag har vært opptatt av å bidra til å styrke sørsamisk språk, kultur og næringsliv. Trøndelag fylkesting inngikk derfor på møtet 12.12.2018 en samarbeidsavtale med Sametinget. Trøndelag SV mener derfor at endringsforslagene til Sameloven vil styrke det gode samarbeidet Trøndelag fylkesting har med Sametinget og det sørsamiske folket.