Vi trenger fylkestinget

Meninger

Interessen for fylkestingsvalg er oftest lavere enn interessen for kommunevalget. Men fylkestinget er viktigere enn mange tror.

Trøndelag er et mangfoldig fylke med gode forutsetninger for bolyst og livskvalitet. Kommunene gjør en stor jobb, men vedtak i fylkestinget er svært avgjørende på andre områder. Fylkeskommunen har viktige oppgaver i å legge til rette for videregående utdanning, samferdsel, bosetting, næringsutvikling, kulturliv og verdiskaping i hele fylket.

Mulighet til utdanning og jobb der vi bor er avgjørende faktorer for livskvalitet. Fylkestinget bidrar til at offentlige tjenester og goder er tilgjengelig over hele fylket. Derfor vil vi opprettholde våre desentraliserte videregående skoler også i Namdalen. Fylkestinget avgjør veisatsinger, kollektivtilbud og tilbringertjenester. Fylkestingets kulturpolitikk har mulighet til å støtte opp under idealismen og frivilligheten som finnes i fylket. Alt dette har stor betydning for distrikts-Trøndelag.

Trøndelag utgjør et betydelig område innen den sørsamiske kulturen. Vi vil bidra til at sørsamisk kultur og språk blir tatt vare på. Både for å sikre kulturarven og for å gi grunnlag for kulturbasert næringsutvikling. Fylkeskommunen har også en sentral rolle i folkehelsearbeidet. Vi er viktig for et kvalitativt godt tannhelsetilbud og en desentralisert klinikkstruktur.

For KrF er det viktig å opprettholde levende bygder. I dette ligger også næringsutvikling og satsing på økt matproduksjon på blå og grønn åker. Vi trenger små og store bedrifter. Vi trenger en miljøbevisst oppdrettsproduksjon, aktivt landbruk og skogbruk, god pleie av kulturlandskapet og lokal foredling av råvarer. Fylkestinget bidrar med sine ressurser og sin kompetanse i dette.

KrF erkjenner at vi står midt i store klima- og miljøutfordringer. Fylkestinget er en av flere viktige arenaer som kan bidra til løsninger. Gjennom fylkeskommunens egen virksomhet og i samarbeid med øvrig nettverk, forsknings- og utviklingsaktører kan vi bety en forskjell.

Kommuner og fylkeskommuner opplever at det innen flere områder er en dreining mot mer sentralstyring og byråkratisering. KrF er kritisk til denne utviklingen. Vi ønsker et politisk system der avgjørelser skal fattes av demokratiske organer så nær de det gjelder som mulig. Vi vil derfor være en aktiv pådriver for mer reell makt til lokalt og regionalt folkevalgt nivå. En sterk fylkeskommune demper Statens makt og gir rom for kommuner av ulik størrelse. En svekket fylkeskommune kan gi rom for mer makt til de store kommunene. Men samtidig vil dette favorisere de store bykommunene og den sentrale statsmakta. En sånn utvikling vil vi ikke ha!

Vi trenger fylkestinget. Og KrF vil bidra til et distriktsbevisst fylkesting!