Hilldur Fallmyr, Trøndelag eldreråd:

Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet i lang tid framover

Meninger

Tiden nærmer seg for fylkestings- og kommunevalg.

Vi har hørt debatter i ulike fora, men har ikke hørt særlig mye om eldres ve og vel.
Vi omtales mest når de store tall i budsjettene skal legges og frustrasjonen over at så mange av oss trenger hjelp og er til stor belastning for samfunnet! Men i de fine talene, når vi trengs, kommer de fine ordene om hvor viktige alle over 60+ er.

Levealderen øker og den magiske grensen på 100 år vokser. Vår forskning, velstand og de «hvite engler» har gjort det mulig å oppnå en slik alder. Men ikke alle trenger sykeheimsplass.

Mange 60+ har tatt innover seg budskapet om at «brukerne skal være en ressurs i eget liv», dermed er trim i mange varianter svært populært, - for de som har mulighet til dette.

Å legge til rette for lange, gode liv blir en av de viktigste oppgavene for fellesskapet i lang tid framover.

For mange begynner en ny vår nå de trer inn i pensjonistenes rekker.

- Tid til seg selv - venner -familie og mange spennende samfunns oppgaver.

- Tid til å dyrke kulturlivet -politikken og fortsatt være samfunnsformere, i en ellers så barn-/ungdoms relatert diskusjons tidsalder. Den debatten er selvfølgelig veldig viktig. - Men glem ikke de som har gått foran.

Men også:

· Ta på alvor ensomhets-perspektivet både til unge og eldre! Kampen mot ensomhet må være en del av folkehelsearbeidet, men også en del av vårt eget ansvar. Lær oss til å se naboen, tør å gi hverandre et smil (det koster ikke ingen ting)!

· Omsorg handler ikke bare om medisiner eller hjelp til å komme seg ut av senga, men like mye om hvordan vi har det i alle timene vi er våkne. Velferdsteknologien er inne for fullt. Men her kreves at både de som skal betjene dette i hjemme eller på institusjon må ha trygghet og kunnskap om hva som skal brukes og hva det skal bruker til. PÅ den andre siden må det ansettes fagpersoner som kan instruere både bruker og pårørende når slike «dubbe ditter» skal monteres eller tas i bruk. Det er avgjørende for at dette skal lykkes!

De eldre må gis mulighet til å kunne påvirke.

Eldre rådene må få sin rettmessige plass i den offentlige forvaltningen, som høringsinstans og rådgivende organ i de aller fleste saker. Hvilke saker angår ikke eldre?

Dette er også en sak for de nye politikerne i fylkesting og kommunestyrer å se til at Rådene blir hørt før vedtak blir fattet!

Med mange år som leder i eldreråd i fylke og kommune har jeg erfart at de som sier ja til å bli folkevalgt i eldreråd må ha et intenst ønske om å ta oppgaven alvorlig.

Til slutt: Bruk stemmeretten ved valget 09.09.

La alle se at vi er mye mer enn en negativ bølge og belastning for samfunnet!

Lykke til med valget både de som er på listene og vi som er velger kveg!