Et framtidsrettet og bærekraftig landbruk i Nærøysund kommune

  Foto: Lena Erikke Hatland

Meninger

Aktivt landbruk over hele landet og i vår nye kommune, som blir en stor landbrukskommune, er det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre en trygg matproduksjon, biologisk mangfold og en langsiktig og bærekraftig forvaltning av arealene våre. Norsk landbruk preges av høy mattrygghet og en verdensledende dyre- og plantehelse. Det har stor betydning at den norske husdyrproduksjonen er verdensledende i bruk av lite antibiotika. Venstre mener at dette er viktige sider ved en bærekraftig matproduksjon. Landbruket må også i likhet med andre næringer gjennomgå kontinuerlige endringer for å tilpasse seg ny teknologi og svare på nye samfunnsutfordringer.

Norge er et land hvor de naturgitte forholdene for landbruksproduksjon er svært varierende. Noen områder egner seg for kornproduksjon, noen for frukt- og bærdyrking og grønnsaker, mens andre steder er det viktigere med et aktivt husdyrhold som kan beite og holde kulturlandskapet i hevd. Noen steder kan man effektivisere og drive store gårder, men andre steder må gårdene nødvendigvis være mindre. Både ulike klimasoner og topografi gjør at vi får et differensiert landbruk. Venstre mener at landbrukspolitikken må tilpasse seg dette.

I Nærøysund kommune har vi et landbruk preget av husdyrbruk og melkeproduksjon. Gårdene er spredt utover i kommunen og er dermed viktig for å opprettholde bosetting i hele kommunen. De fleste er enkeltbedrifter, mens noen brukere har slått seg sammen i samdrifter. Mønsteret over tid er at det blir færre bruk, større enheter, men produksjonen av kjøtt og melk har likevel gått opp. Det viktigste er at landbruksarealene og kulturlandskapet blir holdt i hevd, men det er bekymringsfullt at stadig flere melkeprodusenter slutter. I enkelte grender hvor det for ikke lenge siden var 8 - 9 enkeltstående bruk, står fjøsene nå tomme og alt arealet blir drevet av en aktiv bruker. Landbruk er en svært viktig næring for Nærøysund kommune. Stat og kommune må gi de økonomiske rammer som trengs for å opprettholde optimismen i næringen og få ungdom til å ønske seg et liv som bonde.

Det er et mål at Norge skal øke matproduksjonen i takt med befolkningsveksten, men Venstre vil ha en landbrukspolitikk som i større grad enn i dag tar hensyn til de geografiske forskjellene og hvor det legges større vekt på å ivareta kulturlandskap og forvaltning av naturressursene. I kulturlandskaper finnes det mange ulike plante- og dyrearter, ofte flere enn det man finner i uberørt natur. I dag står mange av artene i kulturlandskapet i fare for å bli utryddet på grunn av endringer i landbruket. De siste 20-30 årene har kornareal blitt tatt ut av produksjon og andelen dyr på beite blitt mindre. Det må lønne seg å utnytte arealene til forproduksjon gjennom beiting eller grasproduksjon for å redusere bruk av korn og kraftfor til dyrefor.

Reduserte klimagassutslipp fra landbruket er en nødvendig del av en helhetlig landbrukspolitikk.

Reindrift er en viktig samisk primærnæring som utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde. Vi mener at det er viktig at reindriftens arealer sikres for framtida. Også i vår kommune der noe av reindrifta i Namdalen har sine vinterbeiter.