Magnar Bøkestad:

Jeg er spent på om Bindal kommune i framtiden klarer å oppfylle strenge krav til kvalitet og bemanning

Meninger


De senere årene er det foretatt en del eksterne utredninger av Bindal, med råd og konklusjoner. Etter det har vi har hatt 4 år med rent flertall av AP i kommunestyret. De har bestemt alt.
I siste periode er det foretatt store investeringer, til dels med enstemmighet. AP ville imidlertid flytte omsorgen og boligene for PU og psykiatri fra Bindalseidet til Terråk, men det var likevel enstemmighet om bevilgningene til at samlokaliseringen skulle bygges. En utbryter stoppet flyttingen.
Deler av opposisjonen ønsket ny hall i volleyballstørrelse på Terråk med betydelig lavere låneopptak, og redusert låneopptak på sykehjemmet.
Nedbetaling av gjeld øker årlig fra ca 6 til ca 18 mill kr fra 2018 til etter at sykehjemmet står ferdig. Siden 80% av kommunebudsjetter er lønninger, må stillinger tilsvarende vel 10 mill bort, dvs. ca 15 stillinger. Riktignok er kommuneøkonomien i Norge meget god, og renta er lav. Vil det fortsette? La oss håpe det.

Mens det i kommune-Norge diskuteres eldreomsorg med lavere institusjonsgrad, har slike diskusjoner vært fraværende i Bindal. Èn sykehjemsplass koster rundt 1 mill pr år. Utgifter pr oppholdsdøgn i institusjon er kr 4700 i Bindal, og kr 3600 i vår sammenligningsgruppe i flg SSB, så i Bindal koster en institusjonsplass betydelig mer.

Kommuner som har kommet langt i planer og strategier for eldreomsorg fokuserer på lav institusjonsgrad og satsing på helhetlig pasientforløp i hjemmet og i tilpassede boliger med lavere bemanning. De kaller det omsorgsomgivelser. Vi er inne i en revolusjon med velferdsteknologi, samtidig som vi bygger ut bredbånd i Bindal. Kommunene er tvunget til å holde kostnadene lavest mulig, samtidig som vi vet at de fleste eldre trives best hjemme, dersom tryggheten og kvaliteten på omsorgen er tilstede.
Bindal H/V/SV fremmet forslag om reduksjoner i kostnader med sykehjem og hall, men ble ikke hørt.
Kommende kommunestyre, uansett flertall må kanskje ta stilling til hvor ca 15 stillinger skal kuttes for å få budsjettet til å balansere. Skole, nei. Administrasjon, lite. Omsorgen som utgjør halve kommunebudsjettet, må evt. blø selv. Da må evt det kuttes der omsorgen er dyrest, på institusjon. Paradokset kan bli at vi må stenge sykehjemsplasser fordi vi har bygget et for stort og dyrt sykehjem, og hall.

Dersom dette blir resultatet av de 4 siste år med rent AP flertall og kommunestyret hadde vært et bedriftsstyre, hadde flertallet av styret blitt skiftet ut ved første generalforsamling. Bindalingene har generalforsamling mandag den 9. september.

Jeg må imidlertid som pårørende til pleietrengende foreldre i en årrekke, presisere at vi så langt har hatt en fremragende omsorg i Bindal, med faglig dyktige og vennlige tjenesteytere. Mine foreldre tok fram superlativene når de omtalte pleierne sine, både på sykehjemmet og i den åpne omsorgen.

Jeg er spent på om Bindal kommune i framtiden klarer å oppfylle strenge krav til kvalitet og bemanning i viktige tjenesteområder. Når investeringsbudsjettene blir for store, må driftsbudsjettene bruke mer til nedbetaling, og mindre til drift. Hadde AP ikke hatt rent flertall, hadde vi sannsynligvis hatt mer penger til stillinger og drift i årene som kommer. Det er ikke sunt for demokratiet at ett parti bestemmer alt uten å måtte forhandle. J.fr. Leka og Bindal. Hva er årsaken til at nesten alle på listene til H/V/SV ved forrige valg finner det meningsløst å bruke tid på lokalpolitikk i Bindal?

Med dette som for meg er et viktig kriterium for stemmegiving, har bare representantene på Bindalslista i inneværende periode vist tilstrekkelig ansvarlighet overfor framtidig drift og økonomi, og vil få min stemme.

Det er ikke likegyldig for Bindal og bindalinger, enten som ansatt eller tjenestemottaker, hvem som utgjør flertallet i kommunestyret. Ei heller hvem som er ordfører og setter dagsorden for rådmann og administrasjon.