SV vil satse på trafikksikkerhet

DET HASTER: Torgeir Strøm, nestleder i fylkeskommunens hovedutvalg for veg, mener det haster med å starte planlegging av utbedring av fylkesvegen forbi Hovikberga på Otterøya. – Steinraset tirsdag viser at noe må gjøres, og det fort, sier SV-politikeren.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Namsos SV vil prioritere utbedring av Hovikberga, strekninga Breksillan - Lund, gang- og sykkelveg Korsen - Namdalseid sentrum, trafikksikre skoler, bru til Jøa, gode kollektivløsninger, tilrettelegging for gang og sykkel og fossilfrie biler i kommunen. Alt for mange blir drept og skadet i trafikken. Trafikksikkerhetstiltak redder liv og fører til færre ulykker. Namsos SV vil ha et aktivt trafikksikkerhetsutvalg i Nye Namsos som kan bidra med både små og store penger til trafikksikkerhetstiltak i hele kommunen. Nye Namsos må gjøre tiltak for å bli en «Trafikksikker kommune», godkjent av fylkeskommunen.

Trygg Trafikk har innført begrepet «hjertesoner». Det betyr redusert biltrafikk og andre trafikksikkerhetstiltak rundt skolene. SV mener alle skoler i kommunen må satse på slike «hjertesoner». I tillegg er det viktig å prioritere små og store tiltak for å gjøre skolevegene så trygge at barna kan gå og sykle til skolen. Gang- og sykkelveg fra Korsen - Namdalseid sentrum er et stort tiltak som kan gjøre det mulig for mange barn å sykle og gå på en trygg veg til skole og fritidsaktiviteter. For skolebarn som busser fra Otterøya - Namsos og fra Lund / Salsnes - Sørenget er en utbedring av Hovikberga og vegen over Salsnesfjellet viktige trafikksikkerhetstiltak. Namsos SV krever at regjeringa øker bevilgningene til tiltak for trafikksikkerhet.