Stopp utbygginga av vindkraftverk på Innvordfjellet!

AKSJONSSTYRE: Fra venstre Thomas Åhren, Irene Vannebo, Helge Gundersen, Torgeir Strøm, Jannicke Reymert og Torbjørn Lindseth ble enstemmig valgt inn i interimsstyret for folkeaksjonen.  Foto: Øivind Rånes

Meninger


Holdningen til vindkraftverk i norske fjell har endret seg betydelig det siste året. Mange ser nå hvor store og ubotelige naturødeleggelser et vindkraftverk fører med seg. Fjella som har ligget mer eller mindre urørt siden istiden skal nå på kort tid bli omfattende industriområder med milevis med tilførselsveier og turbiner på over 200 meters høyde.

Vi registrerer med stor glede at ”vinden har snudd”, 10 av 11 kommuner som omfattes av NVEs forslag til rammeplan for egnede områder for vindkraftverk i Namdalen går mot vindkraftverk i sine kommuner! Fylkestinget går også klart mot mer bygging av vindkraftverk i Trøndelag. Det blir svært vanskelig for sentrale politikerne å trosse en så bastant folkemening!

Det ble gitt konsesjon til vindkraftverk på Innvordfjellet i 2018 etter mange års saksgang. Vårt inntrykk er at mange ikke har klart å følge med på den langtrukne saksgangen og heller ikke klart å se for seg omfanget av naturødeleggelsene vi her har i vente.

Mange spør seg nå om det er mulig å stoppe denne utbygginga. Er det forhold som tilser at allerde gitte konsesjoner må revurderes i områder der utbygger ikke har startet?

Naturvernforbundet, Den norske turistforening og Norges Jeger- og fiskerforbund har nå gått sammen og krevd ny vurdering der konsesjoner allerede er gitt, men utbygginga ikke har kommet i gang.

Det har bla kommet fram svært lite tidbruk på biologiske registreringer (dyre-og fugleliv) samt at det er påvist faglige mangler ved de registreringene som er fortetatt. Hubroen er kanskje kroneksempelet her, rødlistet og snart uten villmark å hekke og jakte i.

Siden Fosen nå har gjennomgått omfattende utbygginger med store vindkraftverk har sørsamisk reindrfit lidd betydelige arealtap. Selv om de til nå ikke har brukt Innvordfjellet som vinterbeite, kunne dette området i årene som kommer vært et alternativ for dem som erstatning for tapte områder på Fosen.

Disse argumentene taler sterkt for at konsesjonen på Innvordfjellet bør revurderes.

Vi støtter forslaget om revurdering av konsesjonen på Innvordfjellet og ber om at saken tas opp så raskt som mulig før utbygger har investert så mye midler i prosjektet at det blir vanskelig å reversere vedtaket. Nye vedtak i Flatanger og Nye Namsos kommune etter valget vil være viktig for å kunne stoppe vindkraftutbygginga på Innvordfjellet.