Arbeiderpartiet krever endringer i avgiftsregime på kortbanenettet

Tore O. Sandvik, Amund Hellesø og Kirsti Leirtrø 

Meninger

Avgiftregime på distriktsflyrutene må endres før fylket tar over FOT-rutenettet.

Kortbanenettet er «bybussen» i store deler av distrikts-Norge. Riktig rutetilbud er avgjørende for at folk og bedrifter skal kunne bosette seg og ikke minst etablere næringsvirksomhet i disse områdene.

Situasjonen i dag er at FOT-rutene ikke dekker det behovet som et ekspansivt næringsliv langs kysten av landet behøver. I den forbindelse er det behov for å bedre rutetilbudene. Naturressursene som vi skal leve av i fremtiden ligger i distriktet.

Aktøren som i dag flyr de fleste FOT-rutene i landet Widerøe har også prøvd å opprette kommersielle ruter mellom regionflyplassene og kortbaneflyplassene. Dette viser seg å være vanskelig da rammebetingelsene for å fly kommersielt fra og mellom kortbaneflyplassene er krevende.

Et eksempel vi kan vise til er at det forrige vinter ble opprettet en kommersiell rute mellom Rørvik - Namsos - Oslo Lufthavn Gardermoen t/r. Dette var et tilbud som ble meget godt mottatt av befolkningen. Rammebetingelsene gjorde at denne i år ble omgjort til å gå bare Namsos - Oslo Lufthavn Gardermoen t/r. Nå viser det seg at denne endringen ikke var nok til å få denne ruten i balanse og derfor kutter Widerøe nå 2 av 3 avganger fra førstkommende oktober. Dette er et eksempel. Vi er kjent med at det er mange slike eksempler der tilbudet har blitt vesentlig svekket med bakgrunn i for krevende rammebetingelser.

Avgiftene har i følge Widerøe økt med 70 % de siste 6 årene. Det skyldes innføring av flyseteavgift og økt CO2-avgift.

Disse svekkelsen i flytilbudet i distrikts-Norge får og vil i fremtiden få store konsekvenser for mulighetene vi har for å få ut potensialet for verdiskapning i disse områdene.

Fra 1. januar 2020 skal fylkeskommunene ta over FOT-rutene. Dette vil kunne gi muligheter, men dessverre ser vi store økonomiske begrensninger. Vi ønsker ikke at FOT-rutenettet skal måtte konkurrere med kollektivtilbud, vegutbygging og videregående skole. Vi vil derfor kreve at tilbudet fullfinansieres. Vi vil også sette som en forutsetning at avgiftsnivået går betydelig ned eller fjernes helt, slik at det blir større samsvar mellom behovet vi har i distriktet, og muligheten til å drive ei flyrute uten fylkeskommunal støtte.

Det finnes helt sikkert mange måter å løse denne utfordringen på. Man kan ved anbudsrundene bruke mer penger på kjøp av flyruter, eller man kan lage rammebetingelser som gjør at disse rutene blir mer attraktive på et kommersielt grunnlag.

Arbeiderpartiet mener at verdiskapningen i distrikts-Norge er så viktig at vi ønsker å finne løsninger som gjør at det å fly i disse områdene blir lønnsomt slik at tilbudet da styrkes.

Arbeiderpartiet mener at vi bør fjerne passasjeravgiften på reiser til og fra kortbanenettet. Deretter bør man endre avgiftene når det gjelder start og landing på ruter til og mellom disse flyplassene.

Og vi ønsker for de reisende å øke pendlerfradraget.

Disse endringene vil bedre rammevilkårene for tilbyderne slik at flyruter kan bli kommersielt lønnsomt, og vi ser det kunne bidra til et vesentlig bedre tilbud for befolkningen som bor i de områdene der vi er avhengig av at fremtidens verdiskapning økes betraktelig for å opprettholde norges totale verdiskapning.