Hvorfor trenger vi heltidskultur?

Linda Linmo (Ap) 

Meninger

Undersøkelser gjort blant kommunene viser at halvparten av Norges kommuner har over 75 % av sine ansatte i deltidsstillinger, og det er i den kvinnedominerte sektor vi ser deltidsstillinger. Typisk pleie og omsorgssektoren, barnehage og renhold. FAFO har skrevet flere interessante forskningsrapporter om deltid, og de har blant annet konkludert med at deltid er en vane. Kvinner sosialiseres inn i deltid. I en kvinnedominert sektor er det mer legitimt å jobbe i en deltidsstilling enn der er å jobbe heltid. I framtiden har vi bruk for at flere arbeider heltid og derfor ønsker Grong Arbeiderparti å sette dette høyt på dagsorden i årene som kommer. Vi skal gå fra å snakke om frivillig og ufrivillig deltid, til at vi skal ha en heltidskultur.

Flere hele stillinger og en god heltidskultur er en «vinn – vinn - vinn situasjon» for arbeidstaker, arbeidsgiver og brukere. Heltid fører til en tryggere og mer forutsigbar hverdag for ansatte og deres familier. En stillingsandel på 35 % gir ikke inntekt nok til å leve av, og man er økonomisk avhengig av en partner eller annen inntekt fra NAV. Man må hige etter ekstravakter og bekymrer seg for om man får nok vakter til å dekke husleie og strøm denne måneden. Ansatte på en arbeidsplass med heltidskultur opplever et bedre arbeidsmiljø, blant annet gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår, økt trivsel og lavere sykefravær (FAFO, Moland 2015).

Arbeidsgiver, som i dette tilfellet er kommunen, opplever lavere kostnader og mer effektivitet ved en høyere heltidsandel. Blant annet på grunn av at heltid gir et bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær og mer engasjerte og involverte medarbeidere. Det gir også mer tid til ledelse. I en undersøkelse gjort i forbindelse med masterstudie i 2019 fant jeg ut at kommuner bruker mye tid på å få tak i ekstravakter. Dette er tid som man kunne brukt til andre mer fornuftige ting på jobb. Mange har lett etter måter å løse vikarinnleie mer effektivt på, og det er bra. Men når problemet er for høyt sykefravær er ikke riktig medisin et nytt dataprogram for innleie, her må vi ta tak i selve problemet bak.

For brukerne av våre tjenester, barn i barnehagen og eldre på sykeheimen, er det også mange positive sider ved en god heltidskultur. FAFOs forskningsrapporter viser at en høyere andel heltid gir bedre kvalitet i velferdstjenestene blant annet fordi de får færre mennesker å forholde seg til. Stor utskifting av arbeidstakere gir en utrygghet for brukere som blant annet kan påvirke barnas tilknytningsmønstre negativt eller at eldre får mindre språk. Man ser også at økt heltid gir økt sikkerhet og at mulighetene for feil behandling minsker.

Vi kjenner alle til de store fødselstallene i etterkrigstiden, og vet at mange av dem kommer til å trenge en god eldreomsorg. Pleie og omsorgssektoren skriker etter kvalifisert arbeidskraft i fremtiden. Da har ikke samfunnet råd til å ikke benytte seg av kompetansen og ressursene som ligger hos mange ansatte. I tillegg må vi ha fokus på rekruttering. Skal vi lykkes med rekruttering av dyktige og engasjerte ansatte kan vi ikke lokke dem med en 23 % stilling. Vi må framstå som attraktive arbeidsgivere der regelen er hele faste stillinger. Skaper vi ikke en heltidskultur nå kommer vi til å gå glipp av mange unge mennesker som kan tenke seg en jobb i kvinnedominert sektor. Ungdommer ønsker seg trygghet og forutsigbarhet og det krever enn jobb å leve av.

Som vi har vært inne på tidligere rammer deltidskrisa ujevnt. Den rammer spesielt kvinner som er nyutdanna og de som har lavest utdanning. Dette skaper større forskjeller. De kommer seg ikke inn på boligmarkedet og de får dårligere pensjon. Jeg ønsker meg mindre forskjeller og mer likestilling, og da må vi skape en heltidskultur.

Malvik kommune har prioritert arbeidet med heltidskultur og det har skapt resultater og det motiverer. Sykefraværet i kommunen er redusert med 20 % og fra 2017 – 2018 fikk de 1,5 millioner mer til drift på grunn av nedgang i langtidssykefravær. Det viser at det er mulig hvis man jobber systematisk og målrettet.

Grong Arbeiderparti ønsker god kvalitet i våre velferdstjenester, effektiv drift og en trygg hverdag til våre ansatte, derfor setter vi heltidskultur på vår prioriteringsliste. Er du enig med oss – stem arbeiderpartiet!