Mari-Anne Hoff om Leka-striden:

Er ikke virkeligheten spennende nok?

Meninger

Vi har behov for å orientere våre velgere og alle innbyggere om bakgrunnen for dagens diskusjoner i Leka kommune. Disse går for seg både på Facebook og i avisene.Våren 2018 vedtok kontrollutvalget at årets forvaltningsrevisjoinsprosjekt skulle handle om personalarbeidet i Leka kommune.

1.oktober samme år leveres varsel mot rådmann og ordfører, varselet behandles i henhold til kommunens varslingsrutiner, i kontrollutvalget den 15.oktober.

Gjennom forberedelser og gjennomføring av forvaltningsrevisjonsprosjektet om personalarbeid, så en tidlig at en burde avvente resultatet av arbeidet til Senter for ledelse, som 7. desember ble engasjert av kommunestyret til å foreta en nøytral gjennomgang av hele varslersaken. Det er naturlig at en forvaltningsrevisjon gjennomføres etter at utfordringene på et felt er overvunnet, eksempelvis her utfordringene på personalområdet i Leka.

I tillegg til Senter for ledelse, kom Arbeidstilsynet på banen, og de har etter undersøkelser kommet med flere pålegg til Leka kommune, med konkrete frister for at forbedringer skal være gjort.

Disse tre innfallsvinklene, forvaltningsrevisjonssaken, varselet og Arbeidstilsynets pålegg er sammenvevd på en slik måte at det gir både folkevalgte, administrasjon og befolkning store utfordringer med å få en god oversikt over sakskomplekset.

Vi ser og forstår at «saken» engasjerer, men forestillinger om lekkasjer både fra enkeltpersoner og fra kontrollutvalget gjør det vasnkelig å holde diskusjonen på et saklig nivå. Noen vet, noen tror de vet, mens andre lager sin egen historie.

Mye av bakgrunnen for at vi er kommet dit vi nå er, er at kommunens politiske og administrative ledelse ikke har maktet å bruke de alminnelige verktøy som finnes på området godt nok: Administrasjonsutvalg, arbeidsmiljøutvalg/verneombudssystem, bedriftshelsetjeneste, samt medarbeidersamtaler.

Leka SV har særlig merket seg at politisk ledelse ikke skjønner sin rolle i forhold til arbeidstakergruppen. Vi har generelt inntrykk av at rolleforståelsen administrasjon/politikk er dårlig i Leka. Dette kan lett føre til konflikter, noe vi også har sett.

Leka SV ønsker å be om velgernes støtte til det vi har som hovedpunkter i vårt partiprogram. For å realisere våre prioriteringer, håper vi å komme i et flertall der det faktisk er mulig å gjennomføre tiltakene.

Viktigst er det å få orden på økonomien, samt sørge for at alle de verktøy kommunen rår over blir brukt på en slik måte at både arbeidstakere og tjenestemottakere føler seg verdsatt.

Leka SV konstaterer at Tone Rennemo sin beskrivelse av oss og våre tillitsvalgte, samt de motiver hun prøver å tillegge oss, mangler rot i virkeligheten og faller på sin egen urimelighet.

SV vil i et nytt kommunstyre arbeide for at vi sammen med setterådmannen kan bidra til at hele varslersaken får en god og verdig løsning, som kan bringe Leka framover.