MENINGER

– Vi godtar ikke store kutt til frivilligsentralene

RAMMES: Skage frivilligsentral er en av sentralene som kan rammes dersom regjeringa endrer støtten. Her mottar de Namdalstingets frivilligpris i april.   Foto: Pål Morten Skaret

Meninger

Gjennom et finurlig budsjettriks setter regjeringa frivilligsentralene landet over i alvorlig fare. Støtte til sentralene har gjennom mange år hatt egen post på statsbudsjettet, før støtten ble bestemt tildelt gjennom rammeoverføring til kommunene, og videreutbetalt til frivilligsentralene.

Nå har regjeringa vedtatt å flytte satsinga vekk fra Kulturdepartementet, samtidig som tilskuddsordninga blir endret slik at bidraget blir tildelt etter kommunenes folketall. 265 av landets kommuner får reduserte overføringer. Kommuner som har frivilligsentral, og mindre enn 12.000 innbyggere, rammes til dels katastrofalt. Dette er i store trekk de samme kommunene som vil ha størst andel eldre i åra framover.

Den nye finansieringsmodellen med tilskudd ut fra innbyggertall vil tre i kraft fra 2021. For flere kommuner er reduksjonen i tilskudd dramatisk, og vi ser ikke hvordan de skal kunne overleve med en slik reduksjon i tilskuddene.

Eldre og andre som jobber i frivilligsentralene bidro med en arbeidsinnsats til en verdi av 25 milliarder kroner i 2016 – til sammenligning er dette litt mer enn verdiskapinga i jordbruk og skogbruk samme år.

Frivilligsentralene har utviklet seg til flotte møteplasser som bidrar til inkludering, meningsfylte aktiviteter og bolyst, samt at de motvirker ensomhet.


Dette er listen over reduksjon i støtten til frivilligsentraler i Namdalen. Kolonnene angir:

  • Tilskudd i 2019
  • Foreslått tilskudd etter ny ordning
  • Kutt

Namdalseid                       288.868                55.911                  -235.875

Lierne                                   414.284                74.254                  -365.287

Namsskogan                     606.520                32.030                  -574.490

Grong                                   414.284                84.484                  -329.800

Høylandet                          414.284                44.800                  -369.484

Overhalla                            828.568                135.669                -692.899

Flatanger                            335.128                39.367                  -295.761

Vikna                                    414.284                160.044                -254.240

Nærøy                                 414.284                180.715                -233.569


Det er viktig for Arbeiderpartiet å videreføre støtten til frivilligsentralene i våre kommuner. Vi har programfestet å opprettholde støtten, og ser deres store betydning for trivsel og meningsfull aktivitet for en stadig voksende gruppe eldre og andre brukere.

Arbeiderpartiet mener det skal være kommunenes oppgave å utvikle lokale frivillighetstilbud sammen med organisasjonene. Dette er flere ganger tatt opp i Stortinget. Vi ønsker fortsatt å ha en egen post på statsbudsjettet for å sikre videre drift av sentralene.