Kunnskapssenter for laks:

Oppdrettslaks i luftslott ved osen av Namsen

Spillum økopark: Her er prosjektet som Namsos SV lanserer om framtidig bruk av industriområdet på Spillumsstranda, med å samle næringslivsaktører innen blant annet laks, biogass og avfall på samme sted. SKISSE: KNUT HØIHJELLE 

Meninger

I fredagens NA skisserer SV i Namsos ny alternativ bruk av industriområdet på Spillum. Av flere foreslåtte aktiviteter i den kommende økoparken er settefiskanlegg, matfiskanlegg og slakteri for laks. Bygging av slike type anlegg her er en trussel mot villaksen i Namsen, og er heldigvis forbudt.Namsenvassdraget har en av landets største villaksbestander og gir rike fangster i både sjø og elv. Stortinget vedtok derfor i 2007 å gi laksebestanden i Namsen, og for noen andre utvalgte bestander, særlig beskyttelse mot menneskeskapte negative påvirkninger. Forvaltningsregimet som Namsen omfattes av kalles Nasjonale laksevassdrag og Nasjonale laksefjorder. Villaksens interesser er her prioriterte og tiltak som kan komme til å skade bestandene er i prinsippet forbudt. Av aktuelle skadelige tiltak for villaksen som er stanset kan nevnes bygging av småkraftverk i lakseførende sideelver til Namsen og kraftutbygging i Trongfossen. I den nasjonale laksefjorden utenfor er det blant annet satt stopp for etablering av matfiskoppdrett av laks og lakseslakteri.

Beskyttelsesordningene for villaksen er under press, ikke bare i SVs skisse. Både kraft- og oppdrettsindustri sammen med flere andre næringsinteresser, argumenterer sterkt for å lempe på beskyttelsesordningene. Av hensyn til villaksen er dette feil vei å gå. En nylig evaluering av effekten av nasjonale laksefjorder viser en tydelig positiv effekt av store nasjonale laksefjorder. Det er derfor faglige gode grunner for å styrke beskyttelsesordningen i stedet for å svekke den.

Dagens vanlig brukte teknologi, med bruk av «åpne» oppdrettsmerder skader villaksen. Oppformering av lakselus og rømming av oppdrettslaks er de mest kjente skadelige effektene, men overføring av andre parasitter og sykdommer representerer også en trussel. Å etablere et fysisk skille mellom oppdrettslaks og villaks, enten ved å flytte oppdrettet til lukka anlegg på land eller over i «lukkede» anlegg i sjø vil opplagt bidra til å redusere skader på villaksen. I en slik sammenheng kan SVs skisse ha noe for seg. Men gjentatte rømminger fra landbaserte settefiskanlegg og uforutsett utslipp fra både landbaserte anlegg og lakseslakterier viser at truslene ikke fjernes. Bidra gjerne til bruk av ny og sikrere oppdrettsteknologi, men test den for all del ikke ut ved osen av Namsen. Villaksen er for verdifull til det!