Leka Arbeiderparti om PD:

Samme sykdom bør håndteres likt enten man bor på Vestlandet eller i Ytre Namdal

Meninger

Leka Arbeiderparti kommer med følgende høringsuttalelse til ny bekjempelsesplan for pankreassykdom (PD):

Innledningsvis vil vi si at vi stiller oss bak målsetningen om at denne skal være nettopp en "bekjempelsesplan". Leka AP er enige i at PD er en alvorlig sykdom, men vil peke på viktigheten av at det skal være likhet for alle. Slik planen er lagt opp minner den mer om en "vedlikeholdsplan" enn en bekjempelsesplan. Dette vil vi utdype nærmere. Vi vil også peke på hvilke negative utslag planen vil ha for vår region.

Bakgrunnen for at vi drar det så langt som å si at planen minner mer om en vedlikeholdsplan er at vi mener PD bør bekjempes likt i hele landet. Slik det er lagt opp i dag er det ulike krav til ulike områder. Der PD er mest utbrutt, i "endemisk sone", er flere tiltak frivillige. For eksempel

PD-vaksine, utvidet brakklegging og lukket slakting. Mens i "overvåkningssone", der Leka har sine lokaliteter, er tiltakene strengere og til tider både konkurransevridende og belastende for lokalsamfunn. Oppdrettere i "PO7", som strekker seg fra Flatanger i sør til Bindal i nord har vist at det med offensive og frivillige tiltak har vært mulig å tilbakevise PD-virus, SAV2. Skal man bekjempe en sykdom mener vi det er viktig at tiltakene settes inn der sykdommen er.

Leka kommune har lang tradisjon for oppdrett av laks og har i dag 6 registrerte akvakulturlokaliteter, med en samlet makskapasitet på 28.860 tonn. Kommunen ble i 2017 berørt av "stamping out". Dette medførte store økonomiske tap for oppdrettselskap og endret arbeidssted for ansatte med bosted i kommunen. Havbruksnæringen er en viktig distriksnæring, og det ønsker vi at den fortsatt skal være. For at den skal fortsette å være det mener Leka AP at det må være forutsigbarhet for aktørene som driver oppdrett, og likhet for alle uavhengig hvor man produserer laks. Ansatte skal føle at de er trygge i sine jobber, uten å måtte risikere permisjon, oppsigelse, endring i arbeidssted eller redusert inntekt. Samme sykdom bør håndteres likt enten man bor på Vestlandet eller i Ytre Namdal.

Leka AP ønsker likhet for loven, forutsigbare rammebetingelser for hele næringen og en offensiv bekjempelsesplan som bekjemper pankreassykdom i hele landet.