Kommentar til dokumentaren «En kamp mot vindmøller» på NRK1

Meninger

Etter å ha vært på Sørmarkfjellet som aktivister under utbygging og sett dokumentaren «En kamp mot vindmøller» på NRK1, stiller vi oss bak Torbjørn Lindseth sitt spørsmål og synspunkter i programmet. «Hvilken rett har Trønder Energi til å bygge ut Sørmarkfjellet? Riktignok har de fått «lov» fra NVE og OED, men når vi vet at våre miljøfaglige etater har frarådet denne utbyggingen og at dette inngrepsfrie fjellområdet innehar unike verdier så kan man ikke forvente annet enn sterke reaksjoner. Måten vindkraftutbyggingen har foregått på i Norge er totalt uforsvarlig. Anlegg etter anlegg har fagmyndighetene innen miljø, friluftsliv og naturmangfold frarådet å bygge, men NVE og OED har overkjørt dem alle.

Ifølge en ny FN-rapport om biologisk mangfold så er tapet av natur en minst like stor trussel mot menneskeheten som klimaendringene. Norge er et av få land i verden som enda har en del uberørte områder med relativt intakte økosystemer og natur. Men denne unike verdien som er livsviktig for oss alle, står nå i fare for å bli ødelagt. Det ironiske er at det er arbeidet for en grønnere fremtid som har drevet frem disse massive vindkraftutbyggingene i utkant Norge.

Spørsmålene og synspunktene til Torbjørn Lindseth i dokumentaren beskriver hvorfor vi har engasjert oss i kampen for Sørmarkfjellet. Vi føler oss sikre på at klimaregnskapet når det gjelder utbygging av Sørmarkfjellet er negativt. Det er klimautslipp ved produksjon og transport av turbiner, ødeleggelser av myr, hogst av gammelskog, bygging av kaianlegg, infrastruktur og installasjon, i tillegg tap av naturmangfold med konsekvenser for dyre og fuglelivet. Med de naturinngrep som nå gjennomføres i Flatanger så vil det være umulig å tilbakeføre området slik det var. Det er ingen tvil om at Sørmarkfjellet for alltid er ødelagt og en tapt naturperle.

Til alle som har kjempet for Sørmarkfjellet er kampen ikke forgjeves. Den har bidratt til at vindkraftmotstanden har eksplodert over hele landet.

Skadene og konsekvensene ved utbygging av vindturbiner på Innvordfjellet er like store. Vi er mer enn kampklare til å stå opp for Innvordfjellet hvis det blir nødvendig.

Ingen kan leve av ødelagt natur.