Demensomsorg i Nye Namsos – svar til Reidar Tessem

Meninger

Takk til leder for demensforeningen i Nye Namsos, Reidar Tessem, for å utfordre partiene på hvor vi vil med demensomsorgen.


 

KrF presiserer at framtidas eldreomsorg skal ha gode tjenester preget av kvalitet, innhold og kapasitet. Vår nye kommune skal legge til rette for at eldre kan dekke sine grunnleggende fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov. Kommunen må sikre riktig kompetanse og tilrettelagte aktivitetstilbud, både for de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Antall med demens kommer til å øke framover. Tidlig utredning og diagnose er viktig for å kunne planlegge og tilrettelegge hverdagen. Namsos kom i 2018 med i «Demensvennlig samfunn», hvor et av målene er at de med demens opplever å være inkludert og involvert i lokalmiljøet.

Namsos KrF er tydelige på at manglende rullering av omsorgsplanen og demensplanen har gitt kommunen og politikerne et dårligere styringsredskap. Begge planene var utarbeidet for en periode fram til 2015.

Namsos KrF vil prioritere flere tiltak som skal styrke demensomsorgen. Ny og innovativ omsorgsplan og demensplan fram om 2030 (må utarbeides i 2020). Det må sikres korrekt oversikt over faktisk behov for tilrettelagt tilbud (dagtilbud, avlastning, m.v), samt etablere/videreutvikle tilrettelagt tilbud både for de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Alle med demens bør ha egne individuelle planer basert på god utredning om behov og ønsker. Vi hører mye godt om «Lisvgledesykeheimen» i Fosnes. Helsehuset i Namsos og sykeheimen på Namdalseid bør også sertifiseres. Utviklingen av smarte digitale instrumenter er kommet så langt at vi kan ta dem i bruk for de med demens som bor hjemme (GPS er kun en liten del av mange muligheter, Tessem), men dette vil kreve full dekning i kommunen med høyhastighets bredbånd. De ansatte som jobber med demens må sikres relevant spisskompetanse om diagnosen, og teamene rundt personer med demens må ha riktig kompetansesammensetning (aktivitør, mv.). Namsos KrF ønsker farmasi-kompetanse inn i «helse og velferd»-enheten slik at vi sikrer riktig nivå på medisinering, noe som vil bety mye også for personer med demens.

Økonomi? Mer effektiv bruk av pengene i hele kommunen, utfordre våre stortingspolitikere på de sentrale bevilgningene (bl.a. effekten av endrede kostnadsnøkler i 2017).

Namsos KrF vil vektlegge hvordan personer med demens er vant til å leve sitt liv og tilrettelegge for både gode inne- og utefasiliteter med bevegelsesfrihet og meningsfullt hverdagsliv. Vi ser fram til å jobbe for disse tiltakene i kommende kommunestyreperiode, bl.a. i god dialog med frivilligheten.