Oddvar Aardahl:

Det er min bestemte mening at vi er vitne til et uholdbart samrøre mellom politikk og administrasjon i Leka kommune

Oddvar Aardahl, utflyttet lekværing og daglig leder i Byåsen håndball  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Enkelt er det for meg å sitte «trygt» hjemme i Trondheim og uttale meg om ting som skjer i Leka kommune. Jeg trenger ikke være redd for «represalier» eller skumle, ja kanskje ekskluderende blikk. «Så hold kjeft da – din idiot», tenke du kanskje? Vi erfarer i sosiale media at kommentarene blir mer og mer krasse og usaklige. Og det foran et valg som på flere måter er viktig for kommunens innbyggere. Så er det nå en gang slik under de rådende forhold, at politikken kommer i bakgrunnen og at det er spørsmålet om hvordan de ansvarlige utøver makten sin og opptrer ellers, som kommer i sentrum. Dessverre. Flere har uttrykt at det som nå skjer er en ren og skjær heksejakt på både ordfører og rådmann. Det uttrykkes skam over at noen er så fæle «å sparke» personer som ligger nede. I et av innleggene beskrives forholdene som «amerikanske tilstander». To av de mest sentrale personene i styringen av en kommune, er igjen kommet i offentlighetens lys. Ingen av dem på en spesielt god måte. Og ingen synes heller å klare å komme seg ut av dette lyset. Den ene saken avløser den andre. På sosiale media manes det til forsoning og det oppfordres til å holde en vennlig og mer saklig tone! Vakre ord og tanker! Selvfølgelig skulle Leka hatt en ledelse det ikke var knyttet så mange kontroverser til. Jeg vil tro at enhver kommune ønsker seg en leder som kan være samlende for dens innbyggere. Innbyggerne kunne ha vært uenige i politiske saker, men like fullt ha full tillit og tiltro til at «borgermesteren» allikevel var alle innbyggeres leder. Et talerør for alle. Men slik er det dessverre ikke. Både ordfører og rådmannen er offentlige personer som i kraft av sine roller og funksjoner, må stilles strenge krav til. De innfrir ikke helt.

Det synes som om innbyggerne er splittet i synet på om ordføreren er den samlende personen for kommunen nå og framover i tid. Leka og Gutvik er sårbare for både det som skjer internt i selve kommunen og ikke minst i forhold til det som skjer regionalt. Leka trenger ledere som har søkelyset på å løse samfunnsviktige oppgaver som f.eks. eldrebølgen og hvordan skape bærekraftig næringsaktivitet over tid, for å nevne noe. Regionalt trenger kommunen «venner» som kan se til Leka som en god, konstruktiv og fredfull samarbeidspartner, en partner som ønsker det beste for hele regionen og som er til å stole på og som viser dette i ord og handling. Uten venner er Leka sjanseløs som egen kommune. Kommunen lever allerede på et syltynt grunnlag som egen kommune.

Personlig er jeg blitt tilskrevet av mennesker som har vært åpne om forhold som eksisterer i kommunen og spesielt på Leka. Mye av det jeg leser er rett og slett trist! Folk er «redde» for å si ifra og frustrert over at maktpersoner viser en arroganse noen vil karakterisere som «splitt og hersk». Personlig har jeg blitt tillagt motiver for det jeg har ytret, selv om jeg har bedyret min «uavhengighet» til mennesker og til det som skjer i kommunen av politisk karakter. Akkurat dette skal jeg klare fint å leve med. Men jeg klarer ikke å leve fint med det faktum at enkelte personer synes å skyte fritt «fra hofta» uten å bli sagt imot. Fordi de færreste våger å si imot.

Leka har selv for meg som er veldig glad i mitt hjemsted, begynt å fortone seg som et paradis med flere «giftige slanger». «Slanger» som snoker og biter når det passer seg, konspirerer og påvirker på en lite prisverdig måte. Jeg synes i flere sammenhenger å se at kommunens øverste politiske leder har flere (kanskje ikke mange) «våpendragere». Bevisst eller ubevisst, denne situasjonen er direkte skadelig for et så lite samfunn som Leka og Gutvik. Jeg vil herved rette en kraftig pekefinger til de som holder liv i dette «ormebolet»!

I håndballklubben jeg er engasjert i, har vi et mantra vi kaller «Klubben er størst». I betydningen at ingen enkeltpersoner kan heve seg over klubbens visjoner og målsettinger. Alle i klubben skal jobbe for hverandre og for å gjøre klubben så god og sterk som mulig. Slik burde det ha vært for Leka kommune også. Ingen person, hverken ordfører eller rådmann, bør eller kan heve seg over kommunens interesser. I et slikt bilde skal personlige interesser holdes langt unna mulighetene til å bli knyttet til rollen vedkommende har i kommunen. Da er jeg plutselig inne på det som etter min mening er kommunens aller største problem per i dag.

Problemet heter dårlig eller manglende ledelse. Det er min bestemte mening at vi er vitne til et uholdbart samrøre mellom politikk og administrasjon i Leka kommune. En situasjon som har vært gjeldende lenge. «Varslersaken» er et eksempel på dette. Det er høyst merkverdig at både rådmann og ordfører er innklaget i samme sak, av medarbeidere i kommuneadministrasjonen. Så dukket denne «pendlersaken» opp. En sak som spesielt setter spørsmålstegn til saksbehandlingen og ordførerens vurderinger. Den setter etter min mening også spørsmåltegn ved etikken i lederskapet. Jeg skal la være å kommentere selve saken, men må få lov til å stille spørsmålstegn ved ordførerens dømmekraft samt det faktum at rådmannen har akseptert en ordning hun etter sigende, ikke har bedt om å få.

Snart er det valg! Det er to politiske fronter som etter min vurdering ikke er så veldig forskjellige når det gjelder politiske standpunkt. Den ene roper på asfalterte veier mens den andre mener pengene bør prioriteres på eldreomsorgen. Den ene siden mener å ha klare indikasjoner på at «eldrebølgen» som kommer veltende innover kommunen, vil gjøre store innhugg i dens økonomi. Den andre siden synes ikke å bekymre seg nevneverdig over dette.

Til innbyggere i Leka kommune! Dette valget står ikke bare om forskjeller i politikken de ulike partiene ønsker gjennomført. Valget står likeså mye om hvem dere ønsker skal styre kommunen. Leka trenger en ledelse og en leder som er samlende for øyas beholdninger, som er åpen om det som skjer og ikke holder hemmelige møter for å holde viktige og kanskje «ubehagelige» beslutninger utenfor folkets kjennskap. Sist, men ikke minst trenger Leka kommune en politisk ledelse som er udiskutabel uavhengig av administrasjonen.

Leka trenger politikere som bidrar til å samle et hardt prøvet folk i en av landes minst kommuner. Ledere som kaller en spade for en spade og som ser verdien av å samarbeide interkommunalt og interregionalt for utvikling av en selvstendig Leka kommune som et fremtidig sted å bo og skaffe seg arbeid.

Valget i år er et verdivalg. Hvilke verdier ønsker du Leka kommune skal være bekjent av for å forfekte? Ryddighet, åpenhet, saklighet, beslutsomhet når valg er gjort, mulighetsorientert, tillitsfull og respektfull, er alle verdier som står for noe vi vel alle ønsker å identifiseres oss med. Men er det slik Leka kommune med politisk og administrativ ledelse framstår i dag? Er det slik at kommunes ledere og enkelte folkevalgte setter kommunens innbyggere foran seg selv? Det er dette du som velger nå bør tenke nøye over. Du har et tungt og viktig ansvar! Et ansvar du ikke kan løpe fra når ditt valg er tatt.