Kjære politikere i Namsos - hvilke tanker har dere om skolebiblioteket?

Meninger

På mandag kom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet sin nye nasjonale bibliotekstrategi for 2020-2023 «Rom for demokrati og dannelse».

«FAKTA: BIBLIOTEKTJENESTER I SKOLE OG BARNEHAGE

Skolebibliotekets betydning for skolens arbeid på sentrale områder.

Skolebiblioteket er et sted for leselyst og leseglede for alle elevgrupper og i alle fag, og bør være en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet. Skolen kan ha en variert samling av bøker, utstyr, læremidler og andre ressurser, og i samarbeid med folkebiblioteket kan skolen ha mulighet for større tilfang av bøker og andre ressurser.

Aktiv bruk av velfungerende skolebibliotek kan støtte opp om regjeringens målsettinger knyttet til bl.a. lesing, tidlig innsats, dybdelæring, kritisk tenkning, danning og personlig vekst. Bruk av skolebibliotek vil kunne støtte elevenes læring generelt og ha en særlig viktig rolle i skolens arbeid med å utvikle elevenes leseferdigheter og leseglede, språkkompetanse, medie- og informasjonskompetanse samt digital dømmekraft.»


Det er godt å lese at alle bibliotek blir sett på i helhet – iberegnet skolebibliotekene.

De siste to årene har det vært arbeidet godt i skolebibliotekene i Namsos kommune. Vi er i ferd med å gjøre skolebibliotekene levende og synlige på skolene igjen. De er ikke lenger bare «noen kasser med bøker». Et av skolebibliotekene våre vant den nasjonale Leseprisen 2018, og vi blir lagt merke til i resten av landet. Skolebibliotekene og folkebiblioteket har jevnlige nettverksmøter der vi utveksler erfaringer og drar nytte av hverandre. Vi fikk i vår politisk vedtatt en skolebibliotekplan for Namsos kommune som sier noe om hva skolebiblioteket vårt skal være. I denne planen er det ikke lagt føringer for hvor stor tidsressurs den som er ansvarlig for skolebiblioteket skal ha, men at skolene skal etterstrebe at det settes av 2 timer for første 50 elever + 1 time pr påbegynte 50 elever, og om skolebibliotekansvarlig har ansvaret for elevenes fagbøker, skal det settes av egen tidsressurs til dette arbeidet. Det står også at skolens hovedramme er styrende for oppfylling av tidsressurs.

Det som er viktig for oss som arbeider i skolebibliotekene er at alle elever må få lik mulighet, uansett sosial bakgrunn til å nå litteraturen og bøkene. Lesing eller ikke lesing er en demokratisk utfordring i samfunnet vårt. Skolebibliotekene kan være med på å gi elevene våre lik tilgang til litteratur gjennom høytlesning og formidling.

Med nok bøker, aktuelle bøker, ja med rett bok til rett elev til rett tid er skolebiblioteket med på å utjevne sosiale forskjeller i skolen og samfunnet ellers. På lang sikt er skolebiblioteket med på å skape opplyste borgere som kan delta aktivt i samfunnet vårt. Det er en viktig arena for at vi skal kunne klare å oppfylle skolens demokratiske samfunnsoppdrag.

I vår utarbeidet nettverket med skolebibliotekene og folkebiblioteket en kommunal plan for skolebiblioteket. Denne planen skal gå hand i hånd med kommunens allerede eksisterende leseplan, og det er ment at de skal utfylle hverandre. Skolebiblioteket må bli en naturlig del av skolenes pedagogikk.

At det er satt fokus på skolebiblioteket nasjonalt, og at man ser viktigheten av det som blant annet en del av skolens leseopplæring er det ingen tvil om. Utdanningsdirektoratet utlyser i flere omganger midler for å styrke skolebibliotekene i Norge. Vi søkte og ble tildelt midler for vårt prosjekt #spreleseglede i vår.

I tillegg har det kommet en ettårig prosjektstilling som Leseambassadør i kommunen.

Vi er i gang med å få til noe veldig bra her i Namsos kommune når det gjelder skolebibliotek og lesing, men arbeidsoppgavene våre er mange. Holde seg oppdatert i bokverden, innkjøp av bøker, merking og sortering av bøker, rydding, profilering/dekorering, skolebibliotekutvikling, formidling, hjelpe elever og ansatte med å finne relevant litteratur og kildekritisk tenkning, i tillegg til enda flere oppgaver. Den tid man har til rådighet for å arbeide i skolebiblioteket varierer fra ingen timer i uka til fem, uavhengig av størrelsen på skolen og elevantallet. Det er også viktig at skolebibliotekene har et investeringsbudsjett som gir oss mulighet til å kjøpe inn ny og aktuell litteratur. Bøker i skolebiblioteket må være ferskvare.

Før vi stiller spørsmålet fra overskrifta på nytt vil vi låne noen ord fra skolebibliotekkollega i Lindesnes kommune, Line Hansen Hjellup, som i likhet med oss i Namsos kommune har vunnet den Nasjonale leseprisen, og som har skrevet boka - Skolebiblioteketlæring og leseglede i grunnskolen (2018).

«SKOLEBIBLIOTEKET SPEILER SKOLENS SATSNING PÅ LESING!»

Så kjære politikere, hjelp oss med å følge opp signalene fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som kom i nasjonal bibliotekstrategi, slik at skolebiblioteket kan bli en integrert del av skolens pedagogiske virksomhet!



Med hilsen