Senterpartiet svarer på Tessems spørsmål om demensomsorg

Meninger

Namsos Senterparti sier i sitt program at det å levere gode helse- og omsorgstjenester vil være en prioritert oppgave. Det gjelder også innen området Reidar Tessem er spesielt opptatt av , demensomsorgen.


 

I Namdalseid kommune har vi over flere år hatt et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende demente som to dager i uken, mellom kl. 09.- og 14 har aktivitetstilbud på dagsenteret på helsetunet. Her får de frokost og middag i tillegg til at det gjennomføres forskjellige aktiviteter. Dette gir mulighet for avlastning for pårørende. Når dagaktivitetstilbud blir lovpålagt fra nyttår regner jeg med at rådmann tar denne lovpålagte oppgaven inn i sitt budsjettarbeid for 2020, et arbeid som vil bli presentert for det nyvalgte kommunestyret i løpet av høsten.

Med de gode erfaringer vi i Namdalseid har med et slikt aktivitetstilbud for hjemmeboende demente, så vil senterpartiet følge opp det ansvaret som vi får, når kommunene får plikt om å tilby dagaktivitetstilbud fra 2020. 

Senterpartiet har også programfestet at vi ønsker at alle sykehjem i Namsos kommune skal sertifiseres som Livsgledesykehjem slik de har i Fosnes kommune i dag. Ordningen med Livsgledesykehjem gir de ansatte et verktøy som gjør at de kan jobbe mer systematisk for å skape et mer meningsfylt innhold i beboernes hverdag. Målet med Livsgledesykehjem er at den enkelte beboer skal oppleve mer livsglede.

I Fosnes kommune er det gjort positive erfaringer med en slik ordning, både for ansatte og ikke minst beboere.

Reidar Tessem stiller også spørsmål om sykehjemsplasser, bl.a hvor mange skal det økes med. I dagens Fosnes og Namdalseid kommuner er antall sykehjemsplasser tilnærmet det behovet en har for sykehjemsplasser. Mens det i dagens Namsos kommune, ifølge bladet Kommunalrapport i august i år kommer frem at det pr. 15. april 2019 stod 35 personer på venteliste. Det betyr at det vil være et stort behov for økt kapasitet både på kort, men også på lang sikt når vi vet at av den nye kommunens befolkning, så vil det bli mange flere eldre fram mot 2030. I dette spørsmålet vil senterpartiet be rådmann om en utredning av behovet både på kort og lang sikt og lage en strategi for å tilpasse antall sykehjemsplasser til det fremtidige behovet.

Som følge av dette vil det også være nødvending å ha en strategi for rekruttering av helse – og omsorgspersonell, da det allerede i dag er en utfordring å rekruttere. Her vil en satsing på å ta inn lærlinger være et av flere mulige rekrutteringstiltak, i tillegg til at kommunen fortsatt må prioritere for tilrettelegging, slik at de eldre kan bo lengre i sin egen heim.

Tessem utfordrer oss også hvordan vi tenker med økt grunnbemanning i helsesektoren. Sentrale myndigheter har vært flinke til å sette bemanningsnormer både i skole og barnehage, men ikke i helse- og omsorgssektoren. Det oppleves i alle fall slik, når vi er i dialog med ledere og ansatte innen helse- og omsorg, som alle gjør en fantastisk jobb hver dag, at det er travle dager og at en gjerne skulle hatt flere hender. Vi vil følge opp dette temaet i tett dialog med administrasjon, ledere og tillitsvalgte.

Velferdsteknologi er det siste Tessem tar opp, og her nevner han bruk av GPS som et viktig hjelpemiddel for større frihet for brukeren. Senterpartiet er enig med Tessem at slike hjelpemiddel må bli en naturlig del av omsorgstilbudet og ikke bare det, vi blir nødt til, sammen med ansatte, tillitsvalgte, brukere og pårørende å se på økt bruk av digitale hjelpemidler i helse- og omsorgssektoren, dog på en slik måte at den varme og nære omsorgen fortsatt ivaretas.