Ingen barn fortjener å vokse opp i fattigdom

Meninger

Namsos SV vil bidra til å utvikle en kommunal strategi for reduksjon av barnefattigdom. Det vil vi fordi 105.000 barn i Norge (10%) vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Antallet øker stadig. Dette er ei skam for velferdsstaten Norge, og viser at høyreregjeringa i alt for liten grad er opptatt av rettferdig fordeling i landet vårt. I stedet for skattelette til de rikeste, burde regjeringa prioritere tiltak som hever inntekta til familier med lav inntekt. SV har i Stortinget foreslått en kraftig økning av den universelle barnetrygda som et viktig grep for å redusere barnefattigdom. SV mener også at kommunene må ta politiske grep for å redusere barnefattigdommen.

Siste statistikk fra bufdir.no viser at antallet barn som vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt, i de 3 kommunene som nå blir til Nye Namsos kommune, er 349. I Fosnes kommune utgjør det 20,2 % av barna, Namdalseid 11,8 % og Namsos 11,7 %. Alle tre kommuner ligger over gjennomsnittet i Trøndelag,   som er 9,6 %. Dette må Nye Namsos kommune gjøre noe med. Namsos SV mener at en strategi for å redusere barnefattigdom i Nye Namsos bla. bør vurdere:

  • Fjerne avkortinga av sosialhjelpstønad mot barnetrygd.
  • Flere faste og hele stillinger med ei lønn å leve av.
  • Øke sosialhjelpstønaden.
  • Utvide boligstøtten til de med lavest inntekt.
  • Få på plass en sosial boligbygging med mulighet for «å leie for å eie».
  • Gratis SFO for førsteklassinger.
  • Gratis kjernetid i barnehagen.
  • Rimelig / gratis bruk av kommunale aktivitetsbygg.
  • Låge satser i kulturskolen.