Nærøysund kommune som arbeidsgiver

Marit Dille, ordførerkandidat Nærøysund Høyre 

Meninger

Med sine 1000 ansatte blir kommunen den klart største arbeidsplassen i Nærøysund kommune. Dette forplikter oss politikere som arbeidsgiver.

Skal vi skape den beste velferden, må vi også ha de beste ansatte. Det betyr at Nærøysund må være en arbeidsgiver som skaper attraktive jobber i et godt arbeidsmiljø.

Kvaliteten og effektiviteten på de kommunale tjenestene er viktig for den generelle samfunnsutviklingen og en god, forsvarlig forvaltning. Innbyggernes trygghet, bo- og blilyst sikrer vi gjennom gode kommunale tjenester levert av faglig dyktige og serviceinnstilte medarbeidere.

Nærøysund Høyre går til valg på å rekruttere og styrke kompetansen både i kommunale tjenester og på ledernivå. Det er viktig også for å utvikle et godt arbeidsmiljø og god samhandlingskultur i en ny og større organisasjon.

Kommunen trenger i likhet med næringslivet kompetent og tydelig ledelse, som kan utvikle og gjennomføre en personalpolitikk som fremmer stolthet og stimulerer til innovasjon og nytenking. Vi tror at lederkompetanse er like viktig som fagkompetanse i de kommunale tjenestene, og vil følge opp kompetanseplan for lederutvikling. Lederne blir spesielt viktige i arbeidet med å utvikle Nærøysund kommune til en motiverende og forutsigbar arbeidsgiver.

Nærøysund Høyres arbeidsgiverpolitikk skal ivareta hver enkelt arbeidstaker gjennom å øke grunnbemanningen i de store, sentrale tjenestene som helse- og omsorg, skole og oppvekst. For oss er det viktig å finne gode løsninger som passer for den enkelte arbeidstaker, blant annet gjennom å benytte seg av arbeidsmiljølovens åpninger for bruk av frivillig turnus. Det vil gjøre det enklere å skape flere større stillinger, samtidig som det gir muligheter til å finne gode løsninger for flere arbeidstakere. Nærøysund kommune skal også gi sine ansatte mulighet til å videreutvikle kompetanse gjennom etterutdanning og kurs.

Tydelig ledelse med stor grad av medbestemmelse og tillit, bruk av ny teknologi og den nye arbeidsmiljøloven, gir rom for å forbedre og effektivisere de kommunale tjenestene. Samtidig kan større fleksibilitet i organiseringen av det daglige arbeid gi både trygghet og muligheter for den enkelte arbeidstaker gjennom ulike livsfaser, også for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sykefraværet i Nærøy og Vikna er i dag for høyt, og bør reduseres gjennom god dialog mellom ledelse og ansatte i Nærøysund kommune.

Nærøysund Høyre ønsker at kommunen skal være en attraktiv arbeidsgiver, som tiltrekker seg den beste kompetansen. Det krever fokus på rekruttering, og Nærøysund Høyre vil at det skal opprettes flere lærlingeplasser i Nærøysund kommune.

Vi vil også arbeide for å sikre ytringsfrihet og styrke varslernes stilling, ved et tett og godt samarbeid mellom kommune administrasjonene, fagforeningene og oss politikere.

Vi ønsker å videreutvikle en mangfolds- og inkluderingskultur som vektlegger åpenhet og tillit. Dette vil gi de ansatte trygghet, samtidig som det gir kommunen et godt fundament for medarbeiderdrevet innovasjon som øker kvaliteten og effektiviteten i tjenesteproduksjonen.