Vil fagforeningenes lovprisning av vindmøller gi lokale ringvirkninger?

INNLEGG: Alfred Olav Fonn, 3. kandidat KrF i Namsos. 

Meninger

Torsdag 5. september skrev lederne av EL og IT forbundet, Industri energi og Fellesforbundet et felles leserbrev om vindkraft i Norge. Med tittelen "Industrien trenger vindkraft", slår de raskt fast at Norges industris fremtid er avhengig av vindkraft. De sier selv: "Slike prosjekter må ønskes velkommen. Vi er positive til vindkraft på land, da det motsatte verken gagner industrien eller klimaet."

En annen side av saken er miljøet, der Norge har 4400 av 22000 arter på rødlista, og 9 av 10 arter er truet av arealendringer. Dette går ut på at leveområdene ødelegges, gjennom blant annet oppdeling av landskap med veier og kraftledninger og drenering av våtmarksområder. Naturen består av økosystemer, som igjen består av ulike arter som er avhengige av hverandre. Undersøkelser viser at minst 85% av artene er helt nødvendig i et eller flere økosystem. Det betyr at også arten trøndertorvmose, som kun finnes i fem Trøndelagskommuner, blant annet Fosnes, mest sannsynlig har en viktig oppgave i det lokale økosystemet.

Intakte økosystemer har større sjanse til å overleve klimatiske forandringer viser en forskningsartikkel i "Nature" fra 2012. Mindre naturmangfold har altså en negativ påvirkning på artenes overlevelse ved forandringer. I Norge defineres villmarkspreget natur, som områder som er minst fem kilometer fra tyngre tekniske inngrep. Fra 1900 til 2013 var områdene redusert fra 48% av Norges areal til 11,6%. Vi er dermed med på å fortrenge artene fra sine leveområder. Det blir da en logisk brist å redde klimaet fra å utrydde arter, når vi gjør det samme for å nå målet.

I leserinnlegget ble disse overnevnte problemene ofret knappe tre setninger. Fokuset ble heller flyttet over til at vi måtte ofre noe, for å kunne ha velstand i Norge. Dette vitner om et snevert tidsperspektiv, og en ussel etisk vurderingsevne som setter kortvarig velstand over varige naturinngrep. Avslutningsvis ble det nevnt at Norge har et godt konsesjonssystem som balanserer bruk og vern. Det tror jeg de færreste med kjennskap til vindkraftutbygging er enig i.

Felles for de tre fagforeningslederne som skrev innlegget, er at de er knyttet til LO. Jeg håper absolutt ikke at Arbeiderpartiet som styringsparti følger sin valgkamppengebinge, på jakt etter velstand slik fagforeningslederne oppfordrer til. Skulle de gjøre det, trenger vi nok ikke å se særlig langt etter vindmøller i fremtiden. Leserinnlegget deres avsluttes med at det er direkte uansvarlig å ikke bygge ut vindkraft. På samme måte vil jeg si at det er direkte uansvarlig å bygge ut vindkraft.