Norsk Sykepleierforbund frykter for sykehusenes muligheter for å rekruttere og beholde sykepleiere

Meninger

Helse Nord Trøndelag er i en krevende økonomisk situasjon. Driften går med underskudd og vi har ikke en bærekraftig økonomi som gir oss mulighet til å investere i ny teknologi og vedlikehold av bygninger/utstyr. I tillegg har vi økende ventelister og økt antall fristbrudd innenfor flere områder. Ansatte står overfor trusselen om mulig nedbemanning.

Norsk Sykepleierforbund tar dette på alvor, og vil bidra til å finne løsninger. Vi forstår at sykehusene må ha kontroll på økonomien, og vi har respekt for vedtatte budsjetter.

Helse Nord-Trøndelag skal være bærekraftig med to lokalsykehus, i Levanger og i Namsos.  Begge sykehusene skal ha akuttfunksjon og fødetilbud. Nordre del av Trøndelag skal ha forsvarlig beredskap. Dette er definert i Nasjonal Helse og sykehusplan. Det forutsetter at vi greier å rekruttere fagkompetanse og gjøre oss attraktive slik at helsepersonell, også sykepleiere vil satse på å jobbe ved lokalsykehusene våre.

Helse Nord Trøndelag og Helse Midt Norge peker i sine strategiplaner på at et en av de største utfordringene blir å kunne rekruttere og beholde kompetanse, dette gjelder spesielt sykepleiere.

Sykepleiermangelen er en nasjonal utfordring, beskrevet i blant annet Nasjonal Helse og sykehusplan.  Ifølge SSB forlater 2 av 10 sykepleiere yrket innen 10 år. Yrket har en stor andel deltidsansatte. Avgangsalderen fra sykepleieryrket 57 ,5 år.

Pasientbehandling er kjerneaktiviteten i sykehusene. En av sykehusenes fire hovedoppgaver. Pasientbehandlingen danner grunnlaget for forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende, som er de tre andre hovedoppgavene sykehusene har.

Sykehusene våre er avhengige av å et godt omdømme. Vi skal kunne gi like god behandling som andre sykehus, slik at innbyggerne har trygghet for at vi tilbyr god kvalitet. Det fordrer at våre sykehus er attraktive for fagfolk fra alle profesjoner og at de oppfattes som en trygg arbeidsplass med fokus på kvalitet og utvikling.

For å sikre god kvalitet på tjenestene og ivareta ansattes helse og sikkerhet må det være en bemanning som tar høyde for de oppgavene som faktisk er der. Det innebefatter tid til faglig oppdatering, refleksjon, dialog og samhandling mellom ulike faggrupper.

Sykepleierne opplever ikke at dette er virkeligheten i dag.

Sammenhengen mellom HMS og pasientsikkerhet er vel dokumentert. Arbeidsmedisiner Ebba Wergeland poengterer i en kronikk i Klassekampen 13.9.19 at både offentlige og private har ansvaret, både for pasientenes behov og for de ansattes behov for vern mot «uheldige fysiske og psykiske belastninger». I Arbeidsmiljølovens § 1 er dette et krav.

Sykepleierne i sykehus har liten eller ingen påvirkning på hvilke pasienter som kommer til sykehusene. Deres oppgave er å gi god kunnskapsbasert behandling og pleie til de pasientene de møter, i samarbeid med leger og andre profesjoner. Ledere av sykepleietjenesten nært pasientene har få, om noen verktøy eller beslutningsmyndighet, til å gjøre noe med ressursene. De står hele tiden overfor krav om å utnytte ressursene bedre.

Tross dette jobbes det hele tiden med forbedring av arbeidsmåter og arbeidsflyt. Sykehusene har effektivisert over mange år, noe som har gjort arbeidet svært «arbeidsintensivt».

Helseforetaksmodellen og økonomisystemene i den utfordrer fagfolkene. Mange opplever at det er økt fokus på butikktenkning på bekostning av pasientenes behov. Menon-rapporten fra 2017 viser at spesialisthelsetjenesten er underfinansiert.

Vi skal drive trygt, forsvarlig og framtidsrettet både for akutt og planlagt behandling. Fagfolk skal ha sitt fokus på, og lojalitet til pasientene. Det er samfunnsoppdraget - å gi pasientene forsvarlig helsehjelp av god kvalitet. Så god at innbyggerne velger sykehusene i Levanger og Namsos, og så god at helsepersonell velger å komme hit og bli her over tid.

Sykepleierne trenger trygghet for jobbene sine, de trenger rammebetingelser for å kunne yte tjenester av høy kvalitet, og muligheter for faglig utvikling. Greier vi ikke å innfri dette, taper vi kampen om en yrkesgruppe det er økende mangel på. Trusler om nedbemanning og økt arbeidsbelastning skaper stor usikkerhet.

Det er uro blant sykepleierne ved sykehusene i Namsos og Levanger når det igjen kommer krav om nedbemanning. Sykepleiernes lojalitet ligger fortsatt hos dem de skal være der for – hos pasientene. Om kvalitet og god pasientsikkerhet fortsatt er målet må lojaliteten ligge der.

Det er Ingen løsning å pålegge ansatte økt arbeidsbelastning.

Vi har ingen sykepleiere å nedbemanne ved sykehusene i Namsos og Levanger!