Utfordrer NVE og Statnett

Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet

Forslag til nasjonal rammeplan for vindkraft i Norge ble presentert 1.4.19. Vi stiller oss undrende til at Namdalen med sine 11 involverte kommuner i det hele tatt er vurdert som g  egnet til vindkraftproduksjon.

Reindrift var hovedargumentet OED brukte for å si nei til vindkraftverk ved Kalvvatna i Bindal. Hvorfor gjelder ikke det dette for resten av Namdalen all den tid disse fjella er avgjørende for fortsatt tamreindrift for 5 sørsamiske reinbeitedistrikter? Skriver Jannike Reymert som er leder av Folkeaksjon mot v indkraftverk i Namdalen   Foto:

Meninger

Heldigvis har alle kommunene i Namdalen og Trøndelag Fylkeskommune sagt nei til vindkraft på land i Namdalen.

I NVEs vurderingsgrunnlag for rammeplanen blir områder med villreinstammer ekskludert fordi villreinen er så sky at den vil bli forsyrret av vindkraftverk. Dette er en klok vurdering.

Vi spør: Hvorfor tildeles ikke sør-samisk tamreindrift samme status? Riktignok er tamrein mer vant til å ha kontakt med reindriftssamene, men det kan ikke på noen måte sammenliknes med at områdene der reinen har sitt vinterbeite industialiseres med milevis med nye veier, grøfting, vindturbiner og alt annet vindkraftutbygging medfører. Reindrift var hovedargumentet OED brukte for å si nei til vindkraftverk ved Kalvvatna i Bindal. Hvorfor gjelder ikke det dette for resten av Namdalen all den tid disse fjella er avgjørende for fortsatt tamreindrift for 5 sørsamiske reinbeitedistrikter?

NVE skriver at samiske interesser er konsultert. Det de ikke skriver er om de har lyttet til hva den sørsamiske reindrifta entydig sier: Taper de mer areal nå kan det medføre kollaps av den sør-samiske kulturen som Norge er forpliktet til å ta vare på jfr ILO-konvensjon 169. Kollaps av den sørsamiske kulturen vil medføre at det sør-samiske språket, som nå står på UNESCOS liste for truete minioritetspråk, også forsvinner.

Er ikke forholdene nevnt over like verneverdig som villreinstammer i Sør-Norge?

Innvordfjellet

Konsesjonen for bygging av vindkraftverk på Innvordfjellet i Flatanger kommune går ut 31.12.2020. Nå viser det seg at det ikke er plass på overføringsnettverket for strømmen som skal produseres før tidligst i 2028, etter at det eventuelt er bygd ei kraftlinje mellom Åfjord og Snildal.

Vi ønsker å vite mer om behovet for denne kraftlinja. Vi tror politikerne framover retter blikket mot havvind og avblåser videre utbygging av vindkraft på land. Er det da behov for denne kraftlinja? Hvilke andre formål har denne kraftlinja enn å overføre tenkt produsert strøm fra enda flere vindkraftverk på land nord for Fosen?

I 2028 vil det være politisk umulig å tenke mer utbygging av vindkraft i de siste rester av norsk villmark. Hvilken prosess ser NVE for seg for å vurdere eventuelt ny konsesjon for vindkraftverk på Invordfjellet? Er en forlengelse i 8 år uten nye konsesjonsrunde mulig eller må man her begynne prosessen pånytt?

Vi ber NVE benytte anledningen til å si nei til ny konsesjon for vindkraftverk på Innvordfjellet. Sinnet mot nye vindkraftverk vil garantert bli enda større enn på Sørmarkfjellet, særlig fordi NVE nå åpenbart har muligheten til å si stopp til forelenget konsesjon.

Vi ber dere si et endelig nei til vindkraftverk på Innvordfjellet NÅ!