Spent på fortsettelsen

Et samstemt drømmelag?

Utdanningsforbundet Trøndelag gratulerer samarbeidspartnerne AP, SV, SP og KrF med Frostaerklæringen. De neste fire årene skal disse partiene styre Trøndelag, og vi kjenner til at det som blir lagt frem peker i retning av at koalisjonen vil satse sterkt på klima og utdanning.
Meninger

En slik satsing forplikter imidlertid, og må følges opp.

Miljø- og klimaendringer krever satsing på utdanning og forskning. Det koster, ja, men som samfunn får vi tifold tilbake når vi evner å prioritere det som er viktigst.

Vi i Utdanningsforbundet Trøndelag har spurt våre medlemmer i videregående skole om hva de mener er de viktigste satsingene for at vi skal få enda høyere kvalitet i den videregående opplæringen.

Forskning viser entydig at gode relasjoner mellom lærer og elev er avgjørende i alle former for undervisning og læring. Mindre elevgrupper øker muligheten til å bygge gode relasjoner til hver enkelt elev, og er avgjørende for å hindre frafall i skolen. Våre erfaringer viser at økonomiske nedskjæringer på skolene ofte resulterer i sammenslåing av klasser og flere elever per lærer. Særlig gjelder dette på yrkesfag. Dette kan gå utover kvaliteten på opplæringen. Utdanningsforbundet Trøndelag mener derfor det er viktig å få på plass en norm for lærertetthet også på videregående skole.

Minimumsressursen for kontaktlærere har vært uforandret siden 1985. Oppgavene har i den samme perioden økt betraktelig. Kontaktlæreren har et særlig ansvar for tett og nær oppfølging av elevene. Vi vil at ressursen til kontaktlærere økes fra én til to timer per uke.

Karakterbasert skoleinntak gir fritt skolevalg for noen få, og favoriserer ressurssterke elever, mens svakere elever vil få dårligere muligheter. Et slikt inntakssystem vil gjøre det vanskeligere for elevene å komme inn på sin nærskole, og vil øke antallet elever som må reise langt, eller bo borte under opplæringen. Det vil også føre til enda større prestasjonspress for elevene i skolen.

Videregående opplæring er et fylkeskommunalt ansvar og bør styres og drives av det offentlige. Opprettelse av flere private skoler vil øke konkurransen om elevene og gir mindre penger til de fylkeskommunale skolene. Dette vil kunne føre til en sentralisering av opplæringstilbud, og gi dårligere valgmuligheter for elevene.

Vi mener det er en meget god investering å sikre like muligheter til et godt opplæringstilbud for alle elever i hele Trøndelag, der elevene kan bo hjemme så lenge som mulig under utdanningen. Statistikken viser at flere og flere elever gjennomfører videregående opplæring i Trøndelag, og hvis denne gode utviklingen skal fortsette, er det viktig å videreføre en desentralisert skolestruktur.

Arbeids- og næringslivet i Trøndelag trenger flere fagarbeidere. Det har derfor de siste årene blitt satset ekstra ressurser gjennom lærlingetilskudd for å formidle flere lærlinger. Vi mener at alle elever må garanteres retten til å fullføre sin opplæring, også elever på yrkesfag. Vi mener at det bør innføres en lærlingegaranti i Trøndelag.

En offensiv satsing på utdanning og klima og miljø er framtidsrettet. Frostaerklæringa gir forventninger om et samstemt drømmelag, men den forplikter og må følges opp. Vi ser fram til et godt samarbeid med politikerne på fylkestinget de neste årene.