Frivillighetens selvstendighet

Meninger

Lars Mørkved skriver i Namdalsavisa at jeg er i ferd med å skulle ødelegge for frivilligheten i Overhalla. Saken er at jeg følger opp et bredt vedtak som ble gjort i Stortinget lenge før jeg ble statsråd.


 

Namdalsavisa sier at flyttingen av frivilligsentralenes midler til kommunene er et forslag fra meg. Det er ikke riktig. Det jeg følger opp nå er et bredt vedtak som Stortinget gjorde i 2014, før min tid som kultur- og likestillingsminister. Vedtaket ble gjort av et bredt flertall på Stortinget fordi man mente at lokalpolitikerne bør få styre mest mulig i de sakene som angår lokalbefolkningen mest, som frivillighet, folkehelse og forebygging.

Vi som er for kommune- og fylkesreformen er det fordi vi ønsker at vi skal flytte makt nærmere folk. Kommuner skal i større grad har makt og myndighet til å bestemme over seg selv. Så er det også sånn at vi som er for den reformen også har bekymret oss for frivilligheten generelt, og frivilligsentralene spesielt, nettopp fordi den jobben som frivillige gjør er så viktig at vi må være sikre på at kommunene tar ansvar.

Derfor har regjeringen nesten doblet tilskuddet til frivilligsentralene siden 2014, fra 118 millioner kroner til over 200 millioner kroner. Og i samme periode har vi bevilget til 100 nye frivilligsentraler. Det gjør vi fordi det er viktig å gjøre frivilligsentralene så sterke som mulig før midlene og ansvaret overføres. Hadde vi ikke gjort det hadde situasjonen for frivilligsentralene vært mye mer dramatisk. I tillegg har momskompensasjonsordningen økt med vel 750 millioner siden 2013, og vi har mer enn doblet tilskuddet til lokale idrettslag og foreninger (LAM-midlene).

Det har jeg ikke gjort fordi jeg ikke har tillit til kommunene. Allerede i dag er de fleste kommuner medeiere i frivilligsentralene, og hadde det ikke vært for at kommunene setter pris på frivilligsentralene, hadde det ikke vært så mange sentraler som det vi har i dag. Alle kommuner som har mottatt statlige penger til frivilligsentraler har også selv måttet bidra med midler.

Et grunnleggende prinsipp i Frivillighetsmeldingen som regjeringen la fram for snart et år siden er frivillighetens selvstendighet. Det er ikke staten som skal sette målene for frivilligheten – det gjør frivilligheten selv. Norge består av tusenvis av lokalsamfunn bygd opp av og tatt vare på av de menneskene som bor der. Det kjenner jeg også igjen fra mitt eget hjemsted. Derfor mener jeg at den beste måten å drive frivillighetspolitikk på er å overlate til lokale myndigheter og lokal frivillighet å finne ut av hva som er de fremste virkemidlene i deres lokalsamfunn.

Nå gir vi pengene som staten inntil nå har lagt føringer på, som frie midler til kommunene. På denne måten får lokale politikere, valgt av de menneskene som er frivillige selv, avgjøre hvordan midlene best kan brukes.

Jeg har stor forståelse for at frivilligsentralene i kommuner som får lavere overføringen i rammetilskuddet enn det øremerkede tilskuddet til frivilligsentraler frykter at dette skal gå ut over deres aktivitet. Samtidig har jeg stor tiltro til at kommunepolitikerne ønsker å opprettholde gode tilbud for innbyggerne sine. Ikke bare fordi de får statlig støtte til det, men fordi de ser at det gagner lokalsamfunnet.

Akkurat som vi vet at det gjør i Overhalla.

Da det statlige tilskuddet til frivilligsentralene ble vedtatt overført til kommunene ble det klart kommunisert hva staten forventer seg av kommunene for de pengene som blir lagt inn i rammen: En sterk, mangfoldig og levende frivillighet. Det er for tidlig å konkludere med hvilken effekt overføring av ansvaret for frivillighetssentralene fra stat til kommune har hatt med tanke på utviklingen av frivilligheten i kommunene. I Frivillighetsmeldingen har vi derfor sagt at vi vil kartlegge eventuelle endringer i det samlede bildet av frivilligheten i kommunene i årene som kommer.

Lars Mørkved har helt rett når han skriver om frivillighetens betydning. Både for dem som får et bedre tilbud – og for dem som er frivillige. Det var også jeg klar over da jeg, som styreleder i FRISAM, var med på å etablere ordningen med frivilligsentraler i Norge.