Namdal regionråd – mangel på miljøfokus

Leserinnlegg
Meninger

Mandag 4. november møtes Namdalstinget til sitt første møte etter kommune- og fylkestingsvalget, og i dette møtet skal det blant annet utformes plan og strategi for hvordan Namdalen skal utvikle seg i årene fram mot 2025.

Her skal det legges fram mange viktige mål og tanker om en samfunnsutvikling som skal sørge for at Namdalen er et område i Norge hvor det er godt å leve og attraktivt å bosette seg. Det hele summeres opp i en handlingsplan som har fått navnet Namdalsstrategien.

Namdalsstrategien er oppbygd rundt 6 hovedmål som alle er viktige:

  • God politisk samhandling og nettverksbygging
  • Moderne infrastruktur i Namdalen
  • Nærhet til likeverdige og gode helsetjenester. Folkehelse i alt vi gjør
  • Gode vilkår for verdiskaping og arbeidsplasser
  • Et kompetent og offensivt arbeidsliv
  • Namdalens historie og kultur bygger på stolthet og identitet

Dette er alle viktige målpunkt, men Miljøpartiet de grønne (MDG) i Namdalen er forundret over at miljøfokuset nesten glimrer med sitt fravær i denne handlingsplanen. Et sterkt fokus på miljø og klima blir meget viktig i kommunene i Namdalen i årene som ligger foran oss. Klimaendringene som allerede har gjort sitt inntog vil gi store strukturelle utfordringer for kommunene i Namdalen i årene framover. Forebygging og utbedring av klimarelaterte skader fra økte nedbørsmengder og storflom vil sannsynligvis påføre kommunene store kostnader de nærmeste årene.

Vi i MDG i Namdalen etterlyser at Namdalstinget bevisstgjør sine medlemskommuner på den store og viktige jobben som må gjøres for at Namdalen skal levere sitt bidrag i kampen mot klimaendringene og nedbyggingen av den naturen som vi alle i Namdalen er så avhengige av.

  • Hvor er strategiene for samhandling og felles innsats for å dyktiggjøre Namdalskommunene i å redusere sine klimautslipp og redusere sitt energiforbruk? Her vil det være store gevinster å hente ved å skape en felles plattform for å oppnå redusert energiforbruk og for å ruste seg til å forebygge klimarelaterte skader på bygg og eiendommer.
  • Hvor er visjonene om et Namdalen som går foran med en bærekraftig utvikling og ren og uberørt natur? Med tanke på at turisme er en næring det skal satses stort på i årene framover så må vi huske på at for framtidens turister vil miljøfokuset være meget viktig.
  • Hvor er visjonen om at Namdalen ligger i forkant av utviklingen når det gjelder å ha et næringsliv som er bærekraftig?
  • Hvor er de offensive ambisjonene om at kommunene i Namdalen skal ha stort fokus på miljøkrav som for eksempel det å stille krav til lavutslippsbygg ved alle nybygg og påbygg av offentlige og private bygg?

Når Namdalstinget nå skal lage sin strategiplan fram mot 2025 så må miljøfokuset komme sterkere på dagsorden. Et slikt plandokument skal være en veiviser og mal for utviklingen i Namdalen, og da kan ikke klima- og miljøfokuset være så fraværende som det er i dette forslaget til dokument som nå skal vedtas. Tvert imot så må klima- og miljøfokuset være fremst i pannebrasken på de folkevalgte. Dette må derfor gjenspeiles i Namdalsstrategien. Uten dette frykter vi i MDG at Namdalen vil bli sett på som en miljøsinke i det grønne skiftet som nå er i gang og som vil komme med full kraft i de nærmeste årene. Det er kommunene i Namdalen svært lite tjent med.

Miljøpartiet de grønne i Nærøysund, Namsos og Grong ber derfor Namdalstinget om å innarbeide klima- og miljøstrategier i Namdalsstrategien som nå skal utarbeides.

Svein Kåre Johansen, MDG Nærøysund

Marion Fust Sæternes,  MDG Namsos

 Karin Nordstad,  MDG Grong