Eget NAV-ombud i Trøndelag er nødvendig

Meninger

NAV-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at langvarige kamp og krav om å innføre et NAV-ombud i alle fylker må iverksettes.

Det har nå blitt avdekket at uskyldige sårbare mennesker i en vanskelig livssituasjon i møte med NAV har fått snudd livet på hodet - mange er dømt til fengselsstraff, og enda flere har mistet økonomisk støtte som de etter loven og regelverket har krav på.

Jeg fremmer derfor en interpellasjon i Trøndelag fylkesting og spør fylkesordføreren om han vil støtte at det nå må opprettes et NAV-ombud i Trøndelag fylke.

Tilsvarende interpellasjon retter Demokratenes Vidar Kleppe i Agder og det er et håp om at flere fylker følger etter for å opprette et NAV-ombud i alle fylker.

Det er kommet over 4.500 serviceklager til Nav på et år. Det er store tall.

Det lovfestede formålet til Nav er å «møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.»
Skal Nav klare det er det nødvendig å sikre at hver enkelt borger kan møte Nav på en god og trygg måte, få god veiledning og hjelp til å finne frem i systemet.

Riksrevisjonen har dokumentert omfattende problemer med tanke på kvalitet i de tjenestene Nav utøver og hvordan Nav driver myndighetsutøvelse.
Brukerorganisasjoner og et nær samlet politisk Norge har sett de problemene som finnes.

Pensjonistpartiet som jeg representerer mener at befolkningen trenger et Nav som fungerer og et NAV-ombud er et skritt i riktig retning for å klare dette.

For de fleste vil møtene fungere greit, men når det oppstår misforståelser, problemer eller folk ikke når frem på den måten de ønsker trenger vi noen som på en enkel måte kan hjelpe Nav og den som bruker Nav til å forstå hverandre, til å sikre at den som trenger Nav får riktig og god informasjon og til å veilede om hvordan systemene fungerer. Det er nødvendig med et Nav-ombud.

Det er i dag fra statlig side utbygd fylkesvise pasient- og brukerombud som dekker den statlige spesialisthelsetjenesten samt det meste av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er det i enkelte kommuner etablert ombudsordninger som blant annet bistår innbyggerne når det gjelder spørsmål om økonomisk sosialhjelp.

Behovet for en ombudsordning for brukere av arbeids- og velferdsforvaltningen har blitt tatt opp fra flere hold.
Hovedformålet med å etablere en faglig uavhengig ombudsordning for arbeids- og velferdsforvaltningen vil være å bidra til å styrke brukernes rettssikkerhet gjennom oppfølging av enkelthenvendelser, særlig rettet mot klager som ikke passer inn i de formelle klageordningene som for eksempel klager vedrørende tilgjengelighet, saksbehandlingstid, kvalitet på tjenester, saksbehandleres oppførsel, manglende gjennomføring av vedtak og andre lignende forhold.