Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen

Viktig seier i vindkraftkampen

  Foto:

Meninger

Folkeaksjon mot vindkraftverk i Namdalen (Folkeaksjonen) krevde 9. juni i år at Namdalen tas ut av forslaget til Nasjonal rammeplan for vindkraftverk i Norge (rammeplanen). Da høringsfristen gikk ut 1. oktober hadde det kommet inn over 5.000 høringsuttalelser fra fylkeskommuner, kommuner, politiske partier, interesseorganisasjoner og enkeltpersoner. Et overveldende flertall av høringene var negative til rammeplanen. 17. oktober valgte Solberg-regjeringa å legge vekk hele planen. Folkeaksjonen mener dette er en viktig delseier i kampen mot vindkraftverk på land i Norge.

Folkeaksjonen har hatt to hovedgrunner for å gå imot at nesten 40 prosent av Namdalen har blitt utpekt som mulige utbyggingsområder for vindkraftverk på land i framtida. Den sørsamiske reindrifta er avhengig av store arealer for å kunne fortsette drifta i Namdalen. Forslaget til rammeplan var etter Folkeaksjonens mening et overgrep mot vår sørsamiske urbefolkning. I tillegg var hensynet til naturmangfold og uberørt natur i Namdalen av avgjørende betydning.

Folkeaksjonen krever nå at vindkraftutbygging på land kommer opp som en viktig sak i Stortinget. Her må framtidig energipolitikk opp til bred diskusjon. Det vil ikke være mulig å videreføre nåværende praksis med at energiselskaper gjør avtaler med lokale grunneiere og kommuner som grunnlag for konsesjonssøknader for vindkraftutbygging. Den folkelige motstanden mot naturødeleggende vindkraftutbygging på land vil aksjonere mot enhver ny utbygging. Stortinget må også fjerne subsidideringa av vindkraftverk på land. Vi som forbrukere og naturvernere nekter å betale økt nettleie for å betale nasjonale og internasjonale pengespekulanter gjennom det misvisende begrepet «grønne sertifikater».

Norge hadde i 2018 et kraftoverskudd på 10 TWh. Hvis vi Norge slutter med vår energisløsing og i stedet satser på energisparing, oppgradering av vannkraftverk, solenergi, varmeenergi, vind- og bølgekraft på havet, vil Norge kunne møte ei bærekraftig framtid hvor olje og gass fases ut som energikilder. Hensynet til klima, naturmangfold og urbefolkning må gå hånd i hånd. Våre barnebarn har rett til å oppleve beitende rein, naturmangfold og uberørt natur.

Folkeaksjonen krever også at alle konsesjonsgitte vindkrafttillatelser som enda ikke er påbegynt, eller er i startfasen, blir stoppet. Erfaringene med de negative konsekvensene for urbefolkninga, de massive naturødeleggelsene og skader på fugler og insekter tilsier full stans i vindkraftutbygginga, nå. Utbygginga i Sørmarkfjellet er et grotesk eksempel på enorme og varige naturødeleggelser i et uberørt naturområde i Namdalen. Tapet av naturmangfold er uerstattelig. Folkeaksjonen krever at slike naturødeleggelser stoppes. Vi krever også at konsesjonen for Innvordfjellet trekkes tilbake. Det er nå viktig at kommunene Flatanger og Nye Namsos gjør vedtak om å stoppe vindkraftplanene på Innvordfjellet. Folkeaksjonen mot vindkraftverk i Namdalen vil fortsette sin argumentasjon og sine folkelige aksjoner mot enhver vindkraftutbygging på land i Namdalen. Det fortjener både den sørsamiske reindrifta og naturen i den namdalske fjellheimen.